راز های ناگفته

دکتر عطاصفوی

چرا دردقیقه 90 و سرنوشت‌ساز جنرال دوستم را وارد میدان نمودند….؟؟
درحالیکه نظام درحالت دست پاچگی وسقوط حتمی قرار داشت…
پرسش های زیادی در این رابطه موجود است که هنوز پاسخ قاطع که بتواند قناعت مردم را فراهم نماید وهمه در روشنایی کامل قرار گیرندد متاسفانه هنوز موجود نیست ، اینکه چه کسانی ازجمله ممکن سفیر امریکا ، عطامحمد نور ، محقق ویا سرور دانش… ویا هرگروه ونهاد دیگری که این سناریوی حساب شده را دردقیقه اخیر که درنجات از فروپاشی حتمی این نظام پوسیده دست داشته است ومعامله ننگنن را عملی ساخت

درحقیقت خیانت تاریخی را مرتکب شده اند ؛ زیرا این بازی خطرناک ونابخردانه ازیک طرف توهینی بود به خون شهیدان وخفه نمودن فریاد عدالتخواهی این ملیت به پا خواسته واز طرفی هم نجات از سقوط حتمی این رژیم متعصب که درحقیقت افتخار اعظمی اش برمیگردد براین مردم سرفراز ومصممی که درهوایی سوزان 40 درجه گرمی ایستادند وفریاد کشیدند وقریب تمامی دستگاه هایی این حاکمیت را درچند ولایت شمال فلج نموده بودند.
اگر این توطیه وسناریوی را به دستور به اصطلاح “دوستان بین المللی شان..!!؟ چه عطامحمد نور که در حقیقت تجربه کافی درمهار به خیزش مردمی دست بالای دارد ویاهم ممکن افراد واشخاص دیگری انجام داده باشد ، درحقیقت یک خیانت ملی و نابخشودنی را درحق مردم واین وطن خونین مرتکب شده اند ؛ در اینصورت دیگرهیچ شکی باقی نمیاند ومن هم بار ها تاکید کرده ام که عطامحمد نور وبقیه معامله گران از متحدین اصلی این حاکمیت بشمار میروند وحتی برای بقایی این نظام استبداد وآلوده به فساد بهتر از یون اتمر فکر میکنند ودر این راه ازهیج عملی دست بردار نبودند ونیستند، زیرا ایشان خود میدانند که یگانه راه برای بقا قدرت وحفظ سرمایه تنها وتنها همین نظام فاسد پوسیده “امریکایی داداه ” است. اما بقیه بازیگران سرگردان برحاشیه اند که خود نمیدانند چه کاری کنند..
یاد تان بوده باشد که این همه جان نثاری ها وضربه های جبران ناپزیری پی درپی علیه حرکت های عدالت خواهانه وخیزش ها مردمی ممکن است انعامش یک پست معاونیت اول ویادوم ودرنهایت امر با دایرنمودن جرگه قومی پست نخست وزیری فرمایشی چون ریاست اجراییه خدا بیامورز خواهد بوده باشد.
با اینکه هنوز سرنوشت زندگی آقایی قیصاری درپرده ابهام باقی است و گفته میشود که گویا آقایی قیصاری کشته شده است واقعا من قضاوت کرده نمیتوانم ، ولی امیدوارم که این نظام مرگبار به چنین جنایتی دست نزده باشد ، به هرحال … یک چیز کاملن آشکار است که متاسفانه خیزش مردمی زیرهرنامی…، قیصاری برای سیاسون جز یک دانه سوخته چیز بیشی نبود ولی برای مردمش به مرد آزاده تبدیل شد وسالهای سال درقلب مردمش جایی خواهد داشت.واقعا این ملیت مصمم آنچه انجام داد ثبت تاریخ این سرزمین خواهد شد. اینکه آقای دوستم برای ” نجات نظام ” ویا نجات مردمش کاری انجام خواهد داد ودرعقب این بازیها چه رازها وبازی های دیگری درجریان است به بقین کامل منتظر زمان میمانیم.
یاد داشت : صاحب این قلم امید واراست که اشتباه محاسباتی را در زمینه مرتکب نشده باشد