ائتلاف دزدان وجنگ‌ سالاران

توریالی خاوری
!!عنوان را از هواداران غنی به عاریت گرفته ام
امروز یک” ائتلاف بزرگ ملی” در افغانستان با حضور جنرال دوستم،عطامحمد نور ،لالی حمید زی ،ظاهر قدیر ،محقق ،احمد ضیا مسعود، صلاح الدین ربانی… در شهر کابل اعلام موجودیت نمود.
هواداران رژیم،وعمال ناتو ،غرب وپیروان مکتب طالب وداعش صاف وسچه آنرا ایتلاف “دزدان وجنگ‌ سالاران “نام گذاشتند.
دزد تادزد است وجنگ سالار تا جنگ سالار!!
رژیم غنی جنایتکار،همین اکنون تمام قوای خارجی را به شمول امریکا،اسرائیل در افغانستان مستقر ساخته ودو دانه پروژه تروریستی آنها را بنام طالب وداعش حمایت مینماید.
این رژیم بهترین سنگر داران ضد طالب را زندانی مینماید ،ترور میکند وسربازان وطن را جوخه جوخه توسط طالب نابود میکند،اما این رژیم جنایتکار وخونخوار جنگ سالار نیست‌!!
رژیم فاسد غنی احمد زی تمام معادن افغانستان را در خدمت باداراش آمریکا گذاشته است.به ارزش تریلیون‌ها دالر تنها از کوه های اروانیم در هلمند ولتیم توسط آمریکا چپاول شد وبلیونها دالر زمین های تریاک را در خدمت بادارش قرار داد ،اما اینها چپاولگر ودزد نیست.
غنی احمد زی هزاران جریب زمین را در ساحه میدان هوایی به قیمت کاه ماش به شرکت الکوزی معامله کرد ،اینها چپاول نیست.
بلکه خس دزدان ومخالفین طالب وداعش دزد وجنگ سالار اند
!!

اما خوبی این ائتلاف چیست؟

این ایتلاف در زمانی اعلام موجودیت کرد که رژیم فاشیستی وتروریستی غنی احمدزی ،افغانستان را به کوله بار آتش جنگ قومی کشانیده است.
این ایتلاف با ترکیب فرا قومی اش میتواند الترناتیف بلنسبه خوب در مقابل رژیم یاغی غنی احمد زی باشد.
این ایتلاف در خط مقابل پروژه های طالب وداعش رژیم ایستاده است وخطر اصلی که فعلا افغانستان را تهدید میکند نه دزدان وجنگ‌ سالاران،بلکه امریکا،غنی احمدزی،طالب وداعش است.
این ائتلاف کدام ائتلاف ایده‌آل نیست اما هزاران بار بهتر از رژیم ،ضدملی ،جنایتکار،تروریست وخونخوار غنی احمد زی است.
امید این ایتلاف، رژیم تروریستی غنی احمدزی را لگام نموده و مسیر آنرا تعویض نموده به بقای این رژیم دست نشانده پایان دهد.
بگذار هرگاه راهی بسوی گزاربسوی وحدت و همبستگی ملی باقیست آنرا غنیمت داریم.
بگذار هر انکو که سنگی بسوی رژیم،طالب وداعش پرتاب میدارد آنرا نیکو خواند

Advertisements