چرا هیچ خبری از حکمتیار نیست؟

از زمانیکه از آمدن جنرال دوستم به کابل شنیده می شود هیچ خبری از حکمتیار نیست.

آیا شما اطلاع دارید جناب ایشان در کجا هستند؟ از گوشه و کنار شنیده می شود که حکمتیار با افراد نزدیک به خود به جای نامعلومی رفته است حتی بعضی ها می گویند با آمدن جنرال دوستم او به چهار آسیاب رفته است.

روابط جنرال دوستم با حکمتیار را چطور می بینید؟ آیا ممکن است این دو دشمن قدیمی با هم کنار بیایند؟ چون با آمدن حکمتیار به کابل جنرال دوستم در ترکیه بوده و گفته شده است اشرف غنی فرصت را غنیمت شمرده و او را برای ضعیف کردن دیگر رهبران به کابل فرا خوانده است.

گفته شده شاید به کابل موشک پرتاب شود. آیا حالا که جنرال دوستم به کابل آمده یکه تازی های حکمتیار ادامه پیدا می کند؟

محمود منجم زاده