دو ایتلاف به شکل موازی بایک هدف

!!….دو ایتلاف به شکل موازی بایک هدف درحرکت اند.
—————————————————–
“!! شورایی بزرگ شمالی” یایک ایتلاف جدید دستوری؟؟

دکتر صفوی
در نوشته قبلی خویش ازایتلافیکه در آن ، عطا محمد نور ، جنرال دوستم ، محقق ؛ انورالحق احدی ؛ لالی ……….عضویت دارند ، درباطن امر طناب این گروه به دست شاه فساد ومکار تاریخ ( کرزی) خواهند بود ، ومن اسمش را ایتلاف ” فاشیزم واخوانیزم ” گزاشته بودم .
ولی گروه دیگری که امروز زیرنام “شورایی شمالی بزرگ ” چون یکباره سمارق سر کشید و تشکیل جلسه داد ؛ ترسم از آنست وبه گمان قوی که یک ایتلاف جدید دستوری دیگریست که آغاز به کار نمود که درعضویت این ایتلاف آقای صافی ، حاجی الماس ، جمعه خان همدرد ؛نجیب الله کابلی – امان الله گزر- سالنگی ……. شامل اند ؛ ا باور دارم که آقایی یونس قانونی هم نیز شامل این گروه خواهد بود و اگر چنین است من کاملا به این باور هستم که رهبری این گروه ( شورای بزرگ شمالی) را شورایی امنیت ارگ نماینده فوق العاده دولت انگلیس آقایی اتمر به عهده خواهند داشت ودر آینده نه چندان دور در بیلانس اوضاع یاخود کاندید ریاست جمهوری خواهد بود ویا سفر بری برای آمر خود ( اشرف غنی احمدزی) خواهند داشت. ازهمه مهمتر اینکه رهبری این هردو گروه یاایتلاف یک هدف ویک سناریو تنظم شده ولی باهم موازی ممکن اندکی با اختلافات تاکتیکی را داشته باشند تعقیب میکنند واین : همانا برنامه حفظ حاکمیت تک قومی وغضب قدرت است ؛ ومن قطعا شکی ندارم این هردوسناریوی که یک هدف را دنبال میکنند قبلا توسط این کهنه کاران طراحی وبرنامه ریزی شده است ولی ظاهرا رنگ مختلف اما ” دو روی یک سکه اند”.
این وضعیت برای چی؟
زیرا این بازی بدون قواعد سالهای سال است ادامه دارد.گرچه از نظر ظاهری ممکن است یک اختلافاتی ساختگی را بوجود بیاورند واین جز یک فریب بیشی نبوده ونیست ؛ که ما و دیگران تاهنوز از گزشته های تلخ تاریخ درسی نگرفته اییم و پندی نیاموخته اییم . به این دلیل که این گروه متعصب وتبهکار فاشیزم افغانی به هیچوجهه حاضر نیستند از نفاق وشقاق برای تجزیه ویا به شاخه ها وجزیره ها ی کوچک تقسیم کردن دیگر اقوام وملیت ها هرگز دست بردار نیوده ونیستند ؛ اینها خوشبختی وداشتن قدرت خویشرا در تفرقه ونابودی دیگران جستجو نموده اند وتاریخ تلخ این سرزمین گواه زنده برآنست وهرگز نخواسته اند ونگزاشته اند که درخت امید وحدت دیگراقوام وملیت های بومی این سرزمین حتی برگ کند چه رسد به میوه آن ؛ کوشش کرده اند درنطفه خنثی نمایند.
متاسفانه وباهزاران درد دریغ که دودهه است اشخاص معلوم الحال با استفاده ازنام جهاد ، تجارت نماینده اقوام وزبان به مردم این وطن خیانت کرده اند وجنابت نابخشودنی را مرتکب شدند ، معامله گری شرم آور وتحقیر ضد انسانی هست و بود شانرا تشکیل میدهد وزندگی شان به این گند گره خورده است و با این زندگی غیر آبرومندانه عادت کرده اند و حاضر نیستند که ازمرز توافقات ننگین ” بن” بگزرند وحتی به خود اجازه نمیدهند که همچون انسان های باشرف خواست وسخن مردم خویشرا مطرح کنند ، که گویی این توافقات نا اعوذلالله برای شان به خط قرآن تبدیل شده الست شرمبادا برای تان.

بلاخره ازهرطرفی که شما میخواهید محاسبه کنید ؛ در هردوسر این طناب هردو ایتلاف همان پدرکشته های تفنگ بدست قبیلوی قرار دارند ؛ و بقیه هم که دیریست خود را قناعت داده اندو قبول کرده اند همان یک شهروند درجه دوم وسوم باقی میماند ؛که اساس اش را همان جلسه بن تشکیل میدهد که گویی مادر زاد به این شکل تولد شده اند.
وآنانیکه که ظاهرا بیرون از ایتلاف مانده اند ودرهر دوغی مگس اند وظیفه دارند که گروه ” حقیقت یاب ” شوند ومداحی بکنند که گاهی یکی از این ایتلاف را ملامت و گاهی هم دیگرش را سلامت خواهند نمود ودرآخر حق الزحمه کار خودرا ازطرفین خواهند گرفت.
بنا این گروه رهبران خود ساخته فروخته شده باید بدانند که روزی تاریخ قضاوت خود را خواهند نمود واین قضاوت بی رحم وکوبنده خواهد بود و ممکن است روزی به موجود ننگینی تبدیل خواهند شد ند که حتی فرزندان شان این تحقیر را تحمل نخواهند نمود وخود روی شاه شجاع را درتاریخ سفید خواهند نمود.
دوستان وهموطنان !
اگر دیروز نزد هرکدام ما بسیاری از مسایل ناینحل باقی مانده بود وهرکدام ما به سوال های اگر ومگر روبرو بودیم وبرایش جواب قناعت بخشی پیدا کرده نتوانسته بودیم ، فکر میکنم اکنون همه مان به آخر خط رسیده اییم ومسایل خود هر وز عریانتر میگردد واز ماحول خویش واز آنهاییکه تا دیروز برایش دل بسته بودیم ودر حضور شان نعره تکبیر سر دادیم وثنا وصفت کردیم وشناخت کامل ازچهره های گویا مطرح پیدا نمودیم وهریک ما جریانات را تجربه کردیم…
سوال اساسی اینست که حالا چه باید کرد ؟
گرچه من در نوشته خویش به این نکته اشاره کرده بودم وار همه هموطنان وخصوصا جوانان بادرک خویش خواسته بودم یگانه گزینه که در شرایط فعلی ما را حد اقل از غرق شدن در این عمق بدبختی وسونامی تعصب قبیله گرایی نجات میدهد جمع شدن به دور تفکر دوکتورلطیف پدرام است . واگر هموطنانم درمورد کدام گزینه ویا آدرس دیگری دارند ویا شخصیتی دیگری را با چنین خصوصیات میشناسند هرچه ذودتر به معرفی بگیرند تا برای هموطنان روزنه باز گردد درغیرآن زمان بیهوده میگزرد وبه هیچ چیزی هم دست نخواهیم یافت وجبرانش نهایت سنگین خواهد بود.
بدرود
دکتر صفوی


.

Advertisements