دكتر تقي اميني

دزدی که با چراغ آید
گزیده تر برد کالا

همه از مقدار دزدی فاروق وردک از بودجه وزارت معارف خبر داریم. این دزدی ها توسط سیگار نیز مستند شد. همه می دانیم که فاروق وردک فعلا یکی از مشاورین و نزدیکان غنی است.
همه از ماجرای کابل بانک اطلاع داریم. خبر داریم که چطوری رییس بانک در زندان است ولی کسانی که پول را دزدیده بودند آزادانه به دنبال تجارت و سیاست خویش هستند. از جمله برادر کرزی.
از فروش زمین کابل به قیمت کچالو به شرکت الکوزی که در کمپاین انتخاباتی غنی حدود پنجاه میلیون دالر کمک کرده بود نیز همه اطلاع داریم.
از نا معلوم بودن مالیات کریدیت کارت های شرکت های مخابراتی نیز اطلاع داریم و این که چگونه متهم اصلی که یکی از مهره های اصلی حلقه مافیایی حکومت بود فرار کرده و بی گناهی را به خاطر نشان دادن مبارزه با فساد برای کمک کنندگان خارجی محاکمه می کنند.
شاید کمتر خبر داشته باشیم که اکلیل حکیمی وزیر مالیه سابق، تحت فشار خارجی ها و این که مقدار فسادش از استانه تحمل گذشته بود، مجبور به استفاده شد. غنی در مقابل این فشار مقداری مقاومت کرد ولی با نزدیک شدن اجلاس سران ناتو میخواست مقداری آبرو داری کند.
حالا نیز مهره دیگری از همین حلقه مافیایی سرپرست وزارت مالیه شده است. شخصی که تا حالا شمشیر مشاور تخنیکی را در دست داشت و آن را با خون جوانان ما در دهمزنگ رنگین کرده بود. حالا همین مشاور تخنیکی، سرپرست وزیر مالیه شده است که از آن هیچ نمی داند، اما در غارت و چپاول با حلقه خبیثه ارگ همکاری میکند.

در نگاه خیلی ساده، ما احساس می کنیم که حساب فاروق وردک از کرزی و غنی و دیگران جدا است و ایشان تنها همه ان مبالغ را در حساب شخصی خویش جمع کرده است. همین طور نگاه ما به برادر کرزی و شرکت الکوزی و اکلیل حکیمی بیشتر این گونه است که آنها به طور شخصی و با تفکر و ابتکار شخصی دزدی کرده اند.
در صورتی که واقعیت این است که همه انها عضو یک شبکه مافیایی هستند و همدیگر را کمک می کنند که دزدی کنند و نتیجه را نیز شریک کنند. مثلا ممکن تصور شود که از حساب مالیه کریدت شرکت های مخابراتی که توسط وزارت مالیه دزید شده است، غنی و اتمر و استانکزی و اکلیل حکیمی و دیگر اعضای این حلقه فاشیستی بی خبرند، یا همکار نیستند. ولی واقعیت این است که آنها با هم همکاری می کنند و پالیسی و قانون را با صلاحیت های قانونی که دارند تغییر می دهند و قانون شکنی را مخفی می کنند تا بتوانند بیشتر بدزدند.
همین حلقه هست که وقتی قدرت و موقعیت شان در خطر افتاد، اختلافات زبانی، قومی و منطقه ای را دامن می زند تا بتواند خود را در پشت گرد و خاک های برخاسته پنهان کند.
همین حلقه هست که از نام داعش و طالب برای پوشش اعمال تروریستی خویش استفاده می کند.

Advertisements