یکشنبه 15 جولای 2018

اورپا كی د افغانانو د جرگی دوهم نریوال كنفرانس ته

تر تولو نه د مخه د جرگی د اجرائیه هیات بلینلیك نه مننه  او د دی كنفرانس دیره بریا مو ته آرزو كوو

جای مباهات است كه افغانان متعهد به منافع و مصالح علیای افغانستان در داخل و خارج كشور، مدافع داعیه بر حق كشور شان میباشند و در همین راستا كار و زحمات دوستان عزیز ما در جرگه افغانان اروپا سزاوار تحسین است

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از حسن مناسبات با جرگه افغانان  استقبال و خواهان توسعه بیشترهمكاریها در راستای اهداف مشترك میباشد

كنفرانس تحت عنوان : ” پاكستان مركز بنیادگرایی و تروریسم ، عامل بی ثباتی افغانستان ”  تدویر یافته است

امیدواریم دوستان عالیقدر با ما همنوا باشند كه این عنوان برای توضیح نقش مخرب پاكستان كافی نمی باشد پاكستان  بمثابه مركز تولید ذهنیت تكفیری  و تربیه تروریستان ، یكی از عوامل عمده بی ثباتی افغانستان ، منطقه و جهان میباشد و دولت انكشور حامی آنان محسوب میگردد

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا افتخار دارد كه از بدو تأسیس به نقش پاكستان بحیث مركز تروریسم بین المللی ، تولید ذهنیت تكفیری و حمایت دولت انكشور از تروریستان و استفاده از تروریسم بمثابه افزار تحقق اهداف سیاست خارجی ، هشدار جدی داده و بویژه بعد از كشته شدن اوسامه ، ملا منصور و مرگ مشكوك ملا محمد عمر ، دلایل قوی ، مستدل و مستند حقوقی را به جهانیان ارائه و متون انگلیسی انرا بمراجع ذیربط بین المللی و سازمان م م  تقدیم داشته است .

با افتخار میتوان از بذل توجه و استناد به این اسناد انجمن در سطوح ملی و بین المللی  بخاطر الزام حقوقی علیه دولت پاكستان ، به دوستان عزیز ، یادهانی نمود

( انجمن مجموع این اسناد را در یك كتاب جداگانه منتشر نموده است كه لینك ان تقدیم علاقمندان میگردد )

 http://www.hoqooq.eu/pakteror/mobile/index.html

البته اكنون كه دیگر طشت رسوایی پاكستان از بام افتیده و این حقایق از كفر ابلیس معروفتر تا جاهیكه خالق این كشور  غیر طبیعی ، انگلستان نیز بدان اعتراف و بزرگترین حامی بین المللی آن ، ایالات متحده امریكا نیز از شراكت با مركز شرارت به فغان رسیده و تا جائیكه رئیس جمهور ترامپ در اولین تویتر سالجاری تداوم پرداخت پول را حماقت خواند ، ارائه دلایل بیشترخرما بردن به بغداد باشد .

اظهر من الشمس است كه تراژیدی خونبار افغانستان معلول و محصول مداخله خارجی است و درین راستا  دسایس پاكستان بر ضد نخستین جمهوریت و  آغاز جنگ اعلام نا شده انكشور در سال  ( ١٩٧٥ م ) و تا امروز و طی این چهل و سه سال یكی از عوامل اساسی تداوم آتش و خون در سرزمین افغانان میباشد و باعث گردیده تا حقوق مردم و كشور ما  پامال و منجمله از سه حق اساسی محروم ساخته شوند

حق حیات و زندگی 

حق اعمال حاكمیت ملی 

حق گذار بشاهراه صلح و ترقی 

از دید انجمن حقوقدانان ضرور است تا كنفرانس امروز به ارتباط پاكستان بحیث یك ركن شرارت بین المللی به موارد اتی مكث نماید

پاكستان هم عضو سازمان ملل متحد است و هم ناقض منشور آن سازمان بوده و مغایر مصوبات و فیصله های ان عمل مینماید و تعهدات حقوقی خود را ایفا نمینماید

پاكستان درین هفده سال اخیر هم با جامعه بین المللی ، گویا ،  أنشااله ”  مینماید و هم در تمام این سازمان ناتو و امریكا را پشت نخود سیاه سرگردان ساخته است و با دسایس الحیل و نیرنگ به تقویت تكفیریان شریر و صدور تروریسم مبادرت میورزد

–  در حالیكه پاكستان به لانه تروریستان بین المللی مبدل گردیده و ناقض موافقت نامه ( N . P . T )  مراكز سلاح اتومی انكشور و بمب إسلامی ان ، یكی از منابع خطرناك تهدید جهانی میباشد

دیگر به إثبات رسیده است كه پاكستان مركز تولید فكر و ذهنیت تكفیری و تربیه و تجهیز تروریستان شریر بین المللی میباشد ، بدینرو

باید بر اساس أصول قبول شده حقوق بین المللی ، اصل   ( UN Sancations )  مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد و بر اساس اصل ( تهدید صلح ، نقض صلح و عمل تجاوز ) دولت پاكستان بمثابه حامی تروریسم مطابق به اصل ( Legal settlement Sancation) مورد تعزیرات شدید بین المللی قرارگیرد

مقابله واقعی با مركز شرارت بین المللی ( پاكستان ) مستلزم ان است تا مهره های درشت حامی در دولت و مدارس  ( جنرال ها  ، مسؤولان استخبارات و مولاناهای ) انكشور در فهرست سیاه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد قرارگیرد

جنگ اعلام نا شده پاكستان و صدور تروریستان در  بیشتر از چهل سال اخیر عواقب هولناك و زیانبار انسانی ، مادی و معنوی را بر افغانستان بوجود أورده است

افغانستان قربانی تروریست پروری پاكستان میباشد و انچه را تروریستان طالب و داعش انجام میدهند ، در مطابقت با تمام معیار های حقوقی ، موازین قبول شده حیات مدنی ، مرگ انسانیت و مطابق معیار های بین المللی از كنفرانس لا هه ( ١٩٠٧ م ) ، تا اساسنامه نورنبرگ، دیوان جزائی بین المللی ، دادگاه لندن و كنوانسیون های چهار گانه ژینو ( ١٩٤٨ م ) شامل

جنایات جنگی 

جنایات ضد بشری 

جنایات علیه بشریت 

میگردد و باید بر عاملان ، سازمان عامل و دولت حامی  ، الزام  در مراجع و محاكم بین المللی وارد گردد

پاكستان غاصب حقوق اقوام و مردمان میباشد و در طول تاریخ موجودیت ان صدای ازادی و حق تعین سرنوشت خلقهای پشتون و بلوچ را خفه ساخته است

وقت ان رسیده است تا مدافع صدای صادقانه ازادی و حق تعین سرنوشت انان باشیم

مقابله عملی با پاكستان بدون عوامل آتی ملی و بین المللی یك سراب خواهد بود

بیداری عمومی و اتحاد تمام مردمان و اقوام بخاطر دفاع از داعیه برحق  ملی

هرگونه برخورد قومی با تجاوز پاكستان و طرح شعار ها و موارد غیر ضروری و عملی ریختن اب به آسیاب دشمن است بسیار ضرور است تا عوامل نفوذی پاکستان در مجموع سیستم سیاسی و جامعه شناسائی ، افشاٌ و به پنجه قانون سپرده.

دولت مقتدر ملی كه بتواند رسالت بسیج همگانی ملی را عهده دار گردیده و خواست واقعی وطندوستان افغان را در شكل دهی منشور ملی مقابله با پاكستان عملی نماید

جامعه بین المللی ، سازمان ناتو از آبیاری ریشه تروریسم در پاكستان و شاخ بری به قیمت خون افغانان 


اجتناب امریكا و انگلیس كه اكنون معترف بحقایق شده اند از سیاست های كجدار و مریز و در غیر ان باید به این حقیقت تلخ نیز اعتراف كرد كه پاكستان شكست تاریخی انان را در قلب اسیا رقم خواهد زد . ( كافی است فقط همین ده ماه بعد از اعلام ستراتیژی اقای ترامپ را بدقت ارزیابی نماییم تا به كنه حقایق پی ببریم

جامعه جهانی در قبال تراژیدی خونبار افغانستان مسوولیت اخلاقی دارد و ادای این دین با استغاثه چند ورق اعلامیه و اعلام ستراتیژی کافی نیست ، خوب است همیشه از یاد نبریم كه

تراژیدی خونبار افغانستان و زخم خونین ما محصول و معلول مداخله و تجاوز خارجی است و افغانستان قربانی تروریست پروری میباشد كه مركز و حامی ان پاكستان میباشد

با حرمت

هیات اجرائیه انجمن

میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن