هراتيان و يك حماسه ديگر !

امروز هرات شاهد يك همايش با شكوه ملي و همدلي بود.

تُركتباران، هزاره ها، تاجيكها، پشتون ها و … با يك صدا و با يك هدف با شعار عدالت عدالت به جاده هاي شهر ريختند.