ابلاغیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در دنمارک

 وضع اسفبار فاریاب وفاریابیان درین شب وروز فاجعه بار تاریخ ، که از چندین استقامت، با عناوین مختلف در معرض تهاجم وکشتار قرارداشته وهر لحظه بر ابعاد جنگ وکشتار دران ولایت، فزونی بعمل میآید ، هرهموطن آگاه و پاک طینت ما را در هر کجایی که قرارداشته باشند، به هر قوم وملیتی که تعلق داشته وبا هر زبانی که سخن گویند، وامیدارد که با شکستن مهرسکوت واحساس مسئولیت انسانی وهموطنی در رابطه با این توطئه های جنگ افروزانه ونفاق افگنانه، با فریاد های مظلومانه وداد خواهانۀ مردم فاریاب همصدا وابراز همبستگی بدارند.

 فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در دنمارک نیز با الهام از همصدایی سرتاسری هموطنان در داخل وخارج از کشوربا فاریابیان ، طی یک گردهمآیی وسیع خواهان ادای دین هموطنی با مردم فاریاب وجنبش اعتراضی داخل کشوردر حمایت از مردم فاریاب بوده، اشتراک شما همدیاران عزیز را درین تجمع همبستگی از صمیم قلب آرزو مینماید.

محل برگزاری محفل:

Klakkeberg  1E

2750    Ballerup

Fæleshuset

زمان برگزاری محفل:

روزیکشنبه 15 جولای 2018 از ساعت دوی بعداز ظهر«14.00» الی ساعت پنج عصر«17.00»

نمبرهای تماس:

004526279335

0046728463271

004551902464

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در دنمارک

 کمیسیون تدارک محفل همبستگی با مردم فاریاب

 

Advertisements