داکتر صفوی

خود کرده را نه درد است ونه درمان

وقتی خود کمر یک قاتل تاریخی وتفنگ به دست مادر زاد را برای کشتن مردم خویش بدون هیچ تمکینی وغیر آگاهانه محکم میبندید و با افتخار وبه شکل خیلی سبکسرانه وبدون درنظر داشت حد اقل نگاه به گزشته تلخ تاریخ و زخم های نامرحم شده خونین بجا مانده از گزشته های نه چندان دور فریا د میکشید : ” که ما نفرخودرا ( اشرفغنی احمدزی) پیدا کرد ه اییم ….. ” بلاخره منتظر چنین عاقبت اسفناک ودرد آور باید میبودید….
احترام وحرمت به کرامت انسانی این هموطن به خون غلطیده ام که نمیخواهم وآرزو هم ندارم که حرف تحقیرآمیزی به آدرس ایشان در این حال احوال بنویسم.
ولی اگر یاد تان بوده باشد اشرف غنی درجریان کمپاین انتخاباتی تیم تحول وتداوم گفته بود : داگز دا میدان هرکه با ما بزکشی میکند بفرماید…!
درحقیقت این صحنه دلخراش مهر تا ییدی است برحرف های حساب شده اشرفغنی …ومطمینا هدف از “بزکشی” اشرفغنی احمدزی این صحنه درد آور که فرزندان پاک سرشت وپاک دیانت این مرزبوم را یک نیروه اجیر شرفباخته نظامی به میدان بزکشی انداخته اند میباشد ؛ زیرا وی ادامه دهنده راه سیاست امانی ومومندی است….!!
ولی فراموش نباید کرد که نوبت آنانیکه که کفته بودند” : ” دربین افغانهاکسی دیگری که یک دیدگاه را ترسیم کنند که مانفت داریم ، سرمایه داریم ؛ تاریخ داریم واین احساسات واین رود طوفانی بخاطر سرسبزی وآبادی استفاده کنند , این نیاز به یک ادبیات نو داشت ؛ این ادبیات نو را درافغانستان دااکتر صاحب« اشرف غنی احمدزی» معرفی کردند .. ” روزی خواهد رسید ، ویکی پی دیگری به این وضعیت دچار خواهند شد واگر به حال نیاید این شتر بدبختی عقب خانه وکاشانه هرکدام مان لم خواهد زد ….
بقول رودکی بزرگ :
هرکه ناموخت ازگزشت روز گا ر
نیزناموزد زهیچ آموزگار

 

+++++++++++++++++++

نخست سونامی تفکر فاشیزم افغانی را باید متوقف نمایید

دکتر – صفوی
:بارها گفته اییم وبار دیگر تکرار میکنم
خودرا مصروف این بازی های دستوری وسازمان یافته که در واقعیت امربیرون ازمرزهای این کشور تنظیم شده است وخصلت موسمی دارد ننمایید ، این چنین افراد،اشخاص وحتی گروه ها دانه های شطرنجی هستند که بازیگران اصلی این دانه ها را دروقت معین و جای مناسب با درنظر داشت منافع شان میگزارند ؛ فرمان نشستن بر ” تاج وتخت سپیدار ” وبا حذف از این مقام نه درصلاحت حاکمان موجود قصر سپیدار وارگ است ونه هم درصلاحیت به اصطلاح امپراطور ویا فرمانروایی اسبق بلخ میباشد . زبرا فرمانروایی اصلی که تاج وتخت را اعطا میکند کسانی دیگری اند…
همه چیز دیگرآشکار گردیده است و به هیچ کسی هم مسلمآ پنهان نبوده ونیست وضمنا تجربه تلخ نه چندان دور هم نشان داد که خود ونیز وابستگان شان درحقیقت بخاطر نفاق و شقاق نمودن نیروهای مترقی وطن پرست وضربه جبران ناپزیری به جوانان غرور آفرین وبا شهامت این سرزمین هر آنچه در توان داشتند دریغ نورزیدند و به شکل ناجوا نمردانه ولی حساب شده حرمت واعتبار میلیونی مردمان این کشور را به بازی گرفتند وباور های شان را معامله کردند وازهیچ گزینه هم تا اکنون بخاطررسیدن به گند قدرت دست بردار نبودند ، نیستند ونخواهند بودند وبدون شک همه اینها چه ایتلاف های کهنه و چه هم ایتلاف های جدید همه وهمه دریک خط حتی به مشوره یک دیگر یکجا عمل میکنند …گاهی خودرا به دامان کرزی وگاهی هم درپای اشرف غنی می اندازند ، که این هردو مریضان متعصب قوم پرست به گرگ درنده ای شباهت دارند که واژه رحم را هرگز نمیشناسد ، ولی یکی درلباس روبایی مکار ودیگری بدون هیچ نوع تمکینی همچون درنده عمل میکنند…
بقول معروف : ” آزموده را باز آزمودن خطاست……”
!بلی هموطن
واقعآ زمان این فرا رسیده است که با این مهره های زنگزده و آزموده شده وحتی شرم آور بلادرنگ باید وداع کرد، به گفته حافظ بزرگ :” فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم…..”.
پیشنهاد من به شما هموطنان گرامی به مثابه یک فرد اینست :
نعره تکبیر را زمانی فریا د بکشید که سونامی تفکر فاشیزم قبیلوی درهم کوبیده شود؛
درشرایط فعلی بخاطر حد اقل بیرون رفت از این وضعیت اسفناک ونبود کوچکترین امید به یک روشنایی ….، بیایید بدون درنظر داشت دیدگاه های آیدیولوژیکی به دور ” برنامه “یگانه شخصیت مناسب به وضعیت جاری چون دوکتور لطیف پدارام رییس گنگره ملی که به شکل جانبازانه ونترس علیه دشمنان قسم خورده گروه بی فرهنگ فاشیزم قومی واشغالگران بخاطر دفاع هویت وتاریخ این سرزمین مردانه ایستاده است وسینه خودرا سپر نموده است جمع شویم ، ومن تا اکنون الترناتیف دیگری را بجز این فریاد ( عدالتخواهی ) را خصوصآ در این شرایط حساس تاریخی واقعآ نمیبینم.
:به اطلاع تمام هموطنان گرامی ام صادقانه وبی پرده به عرض میرسانم
که من عضو حزب کنگره ملی نبوده ونیستم . ولی درشرایط فعلی قطعآ من دیگر گزینه جز لطیف پدرام که حد اقل درحد توان خویش سد راه سونامی تفکر فاشیزم قومی ایستاده است نمیبینم ، ولی اگر دیگرهموطنانم درمورد کدام گزینه ویا آدرس دیگری دارند ویا شخصیتی دیگری را با چنین خصوصیات میشناسند به معرفی بگیرند تا برای هموطنان  روزنه باز گردد