انسداد شاهراه شمال وپایان کار
توریالی خاوری

جنبش خونین شمال،بخاطر جنایت نظام تروریستی غنی احمدزی وبخاطر بی توجهی نظام دست نشانده، شاهراه شمال -کابل را در ناحیه خنجان بستند ؛
یعنی جنبش شمال گلوی حیاتی حکومت تروریستی ضدملی را گرفته ودگمهٔ فشار را برآن استقرار بخشید.
حال برجنبش شمال است،تا با استفاده از فرصت پیش آمده وخشم سراسری مردم شمال،تمامی هوادا باید مخالفین نظام و هواداران جنبش ملی را تجهیز ومسلح ساخت وبه پروژه های تروریستی غنی احمدزی پایان بخشید.
این رویکرد یگانه گزینه برای جنبش ملی وهمه مخالفین ضد طالب است.
واضح است که هرگاه نظام ازین محرقه برخاست چنان کله منار ها از جنبش شمال بسازد که تاریخ بیاد نخواهد داشت.
باید تا آخر پیش رفت ،کار را یکسره ساخت ودر همینجا حکومت موقت را اعلام داشت!!

هواداران نظام الدين قيصارى!
زن و مرد شمال مربوط حزب جنبش و طرف داران قيصارى مسلح شدند، و آماده مبارزه در مقابل بى عدالتى هاى ع و غ اند.

اگر قیصاری یک شخص مجرم باشد ظالم باشد چرا این همه مرد وزن بخاطر اش سلاح بر داشته اند ازین معلوم میشود یک شخص دلسوز و مهربان است واز ننگ و ناموس این مردم دفاع مینموده این اشتباه ازین مغز گندیده متعفن دوم جهان است که مرد وزن این مرز بوم را واشته که علیه عمل کرد ظالمانه حکومت استاده گی کنند اگر امروز اشرف غنی از قدرت کنار زده شود جای پای درین افغانستان نخواهد داشت وتمامی دارای که در افغانستان دارد ضبط خواهد شد و خود اش به چوبه دار آویخته خواهد