عنایت الله فرهمند، رئیس دفتر عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش اسلامی و معاون اول ریاست جمهوری، می گوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی باید از سمت اش کنار برود.

آقای فرهمند به صدای امریکا گفت که “انزجار مردم نسبت به روزهای گذشته بیشتر شده، امروز مستقیما خواستار استعفای رئیس جمهور بنابر تکلیف صعب العلاجی که وجود دارد و توانایی اداره ممکلت و کشور افغانستان را ندارد.”

آقای فرهمند همچنان خواستار به محاکمه کشانیدن آن نظامیان افغان شده است که به گفته او محافظین قومندان نظام الدین قیصاری را کشته اند.

سه شنبه شماری از هواداران جنرال دوستم و قومندان قیصاری عکس رئیس جمهور غنی را از دروازه ورودی شهر مزار پائین کشیدند. مظاهره چیان که عکس های جنرال دوستم و عطامحمدنور، والی پیشین بلخ، را حمل می کردند همچنان بر علیه رئیس جمهور غنی شعار می دادند.

اعتراضات هواداران جنبش در شمال افغانستان از هفت روز بدینسو ادامه دارد. مظاهره چیان خواستار رهایی فوری قومندان قیصاری و برگشت جنرال دوستم به افغانستان اند.

مقام های افغان می گویند که قومندان قیصاری به سبب تهدید نمودن نیروهای امنیتی، بازداشت شده است.

https://www.darivoa.com/embed/player/0/4476304.html?type=video

++++++++++++++++++++

https://www.darivoa.com/embed/player/0/4476308.html?type=video