جنایت حیوانی اشرف غنی احمدزی

دیروز از یک طرف زندانی های جنایت کار حزب اسلامی را رها ساختند
از سوی دیگر هموطنان ازبیک‌ ما را به این حال و روز رساندند

توریالی خاوری

این صحنه های خونین حکایتگر سطح وحشت وجنایت اشرف غنی احمد زی این سگ زنجیری وغلام حلقه بگوش آمریکا است،که به فرمان خود بهترین سربازان ونگهبانان وطن را توسط جلادان حزب گلبدین حکمتیار تحت نام نیروی « کماندو »در ولایت فاریاب با بیرحمانه ترین شکل غیر انسانی به خاک وخون کشید.
این شهدای وطن فقط به گناه وطنپرستی ون برد با طالب جنایتکار،وبخاطر محافظت از نظام الدین قیصاری این قهرمان جبهه ضد طالب به رگبار بسته شدند ودر بیرون از قرار گاه نظامی ،نخست خلع سلاح شده وسپس به خاک وخون غلطیدند.

دیروز از یک طرف زندانی های جنایت کار حزب اسلامی را رها ساختند
از سوی دیگر هموطنان ازبیک‌ ما را به این حال و روز رساندند


چنین سطح وحشت وبربریت از انتهای خشم وانتقام علیه مدافعین وطن ومخالفین طالبان حکایت نموده وبرای مردم افغانستان بویژه مردم سلحشور شمال انگیزه می‌دهد تا به نبرد قهرمانانه شان تا آخر علیه نظام خونخوار ،تروریستی ودست نشانده غنی احمد زی این وطنفروش و خائن ملی ادامه داده و افغانستان وملت بی‌دفاع آنرا از چنگ‌ این کفتار های بیرحم وآدمکشان حرفوی نجات دهند.

دیروز از یک طرف زندانی های جنایت کار حزب اسلامی را رها ساختند از سوی دیگر هموطنان ازبیک‌ ما را به این حال و روز رساندند


در صورت هرگونه تعلل وایجاد وقفه برای مبارزه بخاطر براندازی نظام سفاک غنی احمدزی ،مردمان افغانستان بویژه صفحات شمال وهمه مخالفین طالبان، قیمت بزرگ وجبران ناپذیر را نسل تا نسل خواهند پرداخت.
هموطنان عزیز وگرامی ،سربازان میهن‌دوست وافسران شجاع وطن، بیایید تا دریک جبهه واحد وسنگر مشترک بخاطر سقوط مرگبار حکومت تروریستی وضد ملی اشرف غنی احمد زی این وایسرای امریکا در کابل متحدانه برزمیم!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

فرق بین طالب و قطعه خاص حکومت فاشیستی در چیست؟

تصاوير آن‌عده از سربازانی كه با فرمانده قيصاری به جلسه قول اردوی ٢٠٩ شاهين رفته بودند. اول خلع سلاح، بعد دست های شان بسته و بعدا تیرباران شدند.
استبداد زبانه می‌کشد، سربازی که برای پاسداری مردمش از سوی حکومت گماشته شده، بخاطر تعصب توسط حکومت کشته میشود.

وقتی اشرف غنی « بال می کشد

ابله ی باشد که خودراگم کند      کدخدای خانه ی مردم کند

این پاکستانی کوچی وموجود امریکائی که اجدادش شش ماه  سال رادرمناطق گرمسیرهندوستان وپاکستان غژدی میزدند وشش ماه دیگرراجهت غریبی ودروگری به افغانستان می آمدند واقعن خودراگم کرده است وفکرمیکند که فرمانروای افغانستان است.  باید به خاطرش داد که اویک عنصرخائن، جاسوس ودستنشانده استخبارات خارجی است که توسط جان کری وزیرخارجه امریکا بالای  گرده مردم افغانستان سوارشده است .

غنی ،این اله ومجری سیاست واهداف استعمارواشغال درافغانستان عامل بدبختی های عظیم مردم افغانستان گردیده خودوباداران خودرارسواکرده است.

میگویند مورچه که زوالی اش آیدبال میکشد

غنی میداند که به زودی بادارانش اورارخصت میکنند بناان دم غنیمت کرده بالای چوکی دپ نموده است .غنی فراموش کرده که  امروز وقت عزاداریست نه اتراق ودربارکردن ، دران روزکه به مقابل کمره تقلید شاهی کرده است، لحظاتی قبل ازآن ده ها تن ازهموطنان ما جانهای شرین خودراازدست دادند. فکرمیکنم این موجود ذلیل کاملن عقل خودراازدست داده است. آری اگربی عقل نمیبود به اینهمه رزالت وپستی ها تن نمیداد.

نفرین به غنی وباداران جنایتکارش.

یک هموطن