ارگ، مجبور می شود دست و دامن جنرال دوستم را بگیرد

اشتباهات دکترغنی، یک لغزش کوچک نیست؛ کمرشکن است و برای به قدرت رسیدن یک موج جدید تحت رهبری استاد سیاف، راه باز می کند.
یگانه دستلاف دکترغنی (ظاهراْ) در مبارزه با زور گویی در خارج کابل، گرفتن گلوی نظام الدین قیصاری است. بدین
ترتیب، زاغ جنرال دوستم را چوب می زند. غنی در جایگاه مسلط ایستاده است؛ زیرا دست دو ضلع دیگر «شورای نجات» را قبلن از پشت بسته اند و جمیعت اسلامی ابتکار زورنمایی در عرصه سیاسی و نظامی را از دست داده است.
مجموعه نیروهای وابسته به شورای حراست به رهبری استاد سیاف، پوره می داند که غنی راه خطا می رود؛ اما این را هم محاسبه کرده است که هرچه عمر دیوانه گی های غنی  طولانی شود؛ انسجام عمومی بر محور «شورای حراست» فزون تر خواهد شد. همه می دانند که حلقۀ ارگ، دام توطئه پهن کرده و آینده ندارد.
گزارش ها مشعر اند که با ادامۀ خیزش های اعتراضی در شمال، ارکان کوچک ارگ، با آن که در تبلیغات خود، از نام قانون، راه توجیه پیش گرفته و گاه، لاف می زنند؛ به مرور، نسبت به عواقب این اقدام عجولانه مضطرب شده اند. نفوس افراد خود سر و زورگو در کابل، چند برابر ولایات درجه اول است. اما غنی، با هیچ یک از آنان کار وغرض ندارد؛ چون خیره سران لندکروزر سوار، ریشه جبهه ای و سیاسی خود را از دست داده اند. قضیه شمال از نوع دیگر است.

هرگاه، سلسله مظاهرات شمال، ظرف روزهای آینده، دامنه ای بیشتر بگیرد، دو اتفاق جدید پیش می آید که از محاسبۀ دولت فراتر خواهد بود. یکی؛ دولت مجبور می شود دست به دامن جنرال دوستم شده و حتی مقامات امریکایی و ناتو به ملاقات وی بروند که از وی بخواهند تا مردم را با یک فراخوان، از شاهراه ها و خیابان ها به خانه های شان برگرداند. اتفاق دوم این است که فشار احساسات عمومی و بی تفاوتی حکومت در برابر آن، سبب می شود که رهبری خیزش ها منسجم تر وارد صحنه بیاید و کار به جایی برسد که خواسته های اساسی جدی تری را به میان بکشند که رهایی ممکنۀ نظام الدین قیصاری هم نتواند موج را بخواباند.
راه سوم این است که دولت بازهم بر سرکوب خشونت بار خیزش های اعتراضی ادامه بدهد که درین صورت، با ریختن خون بیشتر در خیابان ها، مسیر مقاومت از سوی مردم را در جهت مبارزه مسلحانه تغییر خواهد داد. مردم به طور سنتی مسلح هستند و هرگاه از صراط مستقیم خواسته های مدنی به عمد برون کشیده شوند، با دعوت رسمی و بین المللی از جنرال دوستم و رهایی قیصاری نیز، اوضاع به حالت اولی بر نخواهد گشت؛ برعکس، در موجودیت جنرال دوستم و قیصاری در صحنه، مردمی که ثمرۀ مقاومت خود را برأی العین مشاهده کنند؛ شرایطی پیش می آید که محاسبات انتخاباتی غنی و حواریونش برباد می رود.گزارشنامه افغانستان
+++++++++++++++++++++++++++
مطالب مرتبط
دیسانت رسول «طالب» به میدان مشاوریت دکترغنی قطعاً یک اجندا دارد: اعدام انتخاباتی محمد محقق و گروگان گیری مجدد آرای هزاره ها