ابله ی باشد که خودراگم کند      کدخدای خانه ی مردم کند

این پاکستانی کوچی وموجود امریکائی که اجدادش شش ماه  سال رادرمناطق گرمسیرهندوستان وپاکستان غژدی میزدند وشش ماه دیگرراجهت غریبی ودروگری به افغانستان می آمدند واقعن خودراگم کرده است وفکرمیکند که فرمانروای افغانستان است.  باید به خاطرش داد که اویک عنصرخائن، جاسوس ودستنشانده استخبارات خارجی است که توسط جان کری وزیرخارجه امریکا بالای  گرده مردم افغانستان سوارشده است .

غنی ،این اله ومجری سیاست واهداف استعمارواشغال درافغانستان عامل بدبختی های عظیم مردم افغانستان گردیده خودوباداران خودرارسواکرده است.

میگویند مورچه که زوالی اش آیدبال میکشد

غنی میداند که به زودی بادارانش اورارخصت میکنند بناان دم غنیمت کرده بالای چوکی دپ نموده است .غنی فراموش کرده که  امروز وقت عزاداریست نه اتراق ودربارکردن ، دران روزکه به مقابل کمره تقلید شاهی کرده است، لحظاتی قبل ازآن ده ها تن ازهموطنان ما جانهای شرین خودراازدست دادند. فکرمیکنم این موجود ذلیل کاملن عقل خودراازدست داده است. آری اگربی عقل نمیبود به اینهمه رزالت وپستی ها تن نمیداد.

نفرین به غنی وباداران جنایتکارش.

یک هموطن

Advertisements