توریالی خاوری

فرمانده قیصاری کمرش را برای دفاع از خاک وطن بست.او از جان، شرف و ناموس وطن در برابر لشکر پاکستان ویا طالب وداعش با شجاعت وپایمردی دفاع نمود.او میدید قوماندان اعزامی غنی احمد زی خائن وتروریست چگونه هر روز پاسگاه های دولت را برای طالب وداعش تسلیم میدارد ،شجاعانه در برابر این عمال تروریست قد برافراشت.
او به گناه دفاع از وطن،در یک اقدام محیلانه ونامردانه عمال غنی احمدزی دستگیر شد ودر اسارت رژیم ضدملی قرار گرفت.
اما دریک بام دیگر ،جنایکاران حزب گلبدین جنایتکار وخونخوار که برای وطن فروشی،خیانت،کشتار وجنایت کمر بسته بودند،هنگام ارتکاب جنایت وقتل صد ها هموطن وویرانی کشور دستگیر شدند،به زندان افتیدند،اما با استقبال حکومت تروریستی مواجه شده وبا اهدای تحایف از زندانها رها شدند و دوباره قتل وکشتار را آغاز کردند!!
چه باید کرد؟؟
سکوت یا قیام در برابر حکومت ضد ملی وفاشیستی اشرف غنی احمد زی ؟؟؟
راه نجات راه قیام وبراندازی این نظام جنایتکار است