واشنگتن پست: نیروهای ضد طالب نیز خطری به دولت کابل محسوب می شوند

روزنامه امریکایی واشنگتن پست در رابطه به حوادث اخیر در فاریاب نوشت که دولت افغانستان هنوز با فشار ها از سوی اقلیت های قومی مواجه است. این روزنامه می افزاید که جناح های قومی سرکش به طور مداوم در برابر حکومت مرکزی چالش می آفرینند. آتش بس با طالبان امید هایی را برای یک راه حل سیاسی به وجود آورده اما قیام در فاریاب بیانگر این مساله است که دیگر نیروها از جمله نیروهای مخالف طالبان نیز می توانند مزاحمت جدی علیه دولت به وجود بیاورند.
نجیب محمود آگاه مسایل سیاسی به واشنگتن پست گفته است که دولت کابل اکنون با معضل جدی رو به رو است. هرگاه نظام الدین قیصاری را از زندان آزاد نکند، تظاهرات خشونت بار گسترش خواهد یافت اما اگر قیصاری از بند رها شود « او قوی تر خواهد شد.» نجیب محمود گفته است که فشار ها بر دولت ازین هم بیشتر خواهد شد. گزارشنامه افغانستان