همه ای ماجرا ها و تشدد هایی که دکترغنی به راه انداخته به خاطر آن است که «شورای نجات» مجبور به جنگ شود که آن گاه از نام قانون و ضرورت ملی برای دفع خشونت، زیر ساخت های آنان هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی از سوی قوای دولت و نظامیان خارجی هدف قرار گرفته، برای همیشه از صحنه برداشته شوند. در کُل، هدف این است که از قد افرازی های نوبتی از سوی این دسته جات برای همیش جلوگیری شود.گزارشنامه افغانستان