تا سقوط کامل نظام تروریستی اشرف غنی احمد زی به پیش

توریالی خاوری

حال مردم به پا خاسته اند،قیامهای مردمی علیه رژیم خونخوار غنی احمد زی این غلام دست نشانده امریکا،فاشیست قرن وجنایتکار تاریخ براه افتیده است.مردم قهرمان افغانستان در ولایات فاریاب ،جوزجان،سرپل ومزار شریف قیامهای شأن را تحت شعار سرنگونی رژیم دست نشانده غنی احمد زی آغاز نموده اند.
قرار گزارشات مردمان ،سمنگان ،تخار ،بغلان وبدخشان نیز برای برپایی قیامهای ملی آمادگی دارند.
هرگونه آتش بس با رژیم, خیانت ملی تلقی وفرصت دادن به رژیم جهت نسل کشی وپاک کاری قومی وانهدام کامل فرماندهان ضد طالب وداعش است.
تا سرنگونی کامل نظام وحشت،بربریت وجنایتکار ضدملی وبرگشت سرافرازان های جنرال دوستم همه به پیش!!
بگذار شمال را به دژ تسخیر ناپذیر وگورستان عمال خائن وتروریست غنی احمد زی مبدل ساخت!!
آتشی را که فروزان شده خاموش مباد!!
زنده باد جنرال دوستم قهرمان ملی افغانستان
زنده باد شیرمردان وقهرمانان شمال افغانستان