چرا فرمانده نظام الدین قیصاری دستگیر شد؟

 
 
فرمانده جنرال  نظام الدین قیصاری برای این دستگیر شد که  از سقوط پوسته های امنیتی  به دست طالبان تروریست به دلیل عدم کمک و تجهیز وتمویل قوت های مسلح در فاریاب، از جانب مقامات مسوول حکومتی در مرکز، با دل خونین و پر از درد فریاد بر می کشید.
این هم فریاد مستند این راد مرد وطنپرست بر ضد حاکمیت اشغالی و باند فاشیستی اشرف غنی؛ این نوکر معلوم الحال انگلیس و پاکستان.ن.