در شمال آژیر خطر نواخته شد

توریالی خاوری

رژیم جنایتکار وتروریستی اشرف غنی احمد زی در پی نسل کشی سراسری ،اکنون پاک کاری قومی را آغاز نموده است.این رژیم خونخوار بخاطر تطبیق پروژه طالب وداعش در شمال افغانستان،در نظر دارد تا تمامی مهره های مقاومت را بوسیله ترور،حملات انتحاری،حبس وزندان نابود نموده و جاده را برای پاک کاری قومی آماده سازد.
دیروز رژیم، دریک حرکت نو فرمانده نظام الدین قیصاری را که یکی از فرماندهان دلیر ولایت فاریاب بود ،به گناه
سرکوب طالب وداعش دستگیر نمود.
فرمانده قیصاری از هواداران جنرال دوستم واز فرماندهان مجرب، محبوب،مردمی وطالب ستیز ولایت فاریاب بود که دیروز توسط عمال رژیم به بهانه جلسه فراخوانده شد،پس از قتل محافظینش او را دستگیر نمودند و توسط هواپیما به کابل انتقال دادند.
گزارشات از شهر میمنه میرساند که نظام الدین قیصاری بخاطر ممانعت از گسترش داعش وطالب در ولسوالی قیصار و شهر میمنه وصدور اخطاریه برای قوماندان لوا که میخواست پاسگاه های دولت را به نفع طالب وداعش سقوط دهد،مورد خشم رژیم تروریستی غنی احمدزی قرارگرفت وگرفتار شد.
آگاهان امور معتقد اند که هرگاه جنبش ملی ومردمان شمال به حرکت نیایند وقیام سراسری را علیه رژیم جنایتکار آغاز ننمایند ،بزودی در کام طالب ،داعش وجنایتکاران حزب اسلامی گلبدین فرو خواهند رفت.
گرفتاری قیصاری زنگ خطر را در شمال به صدا در آورد.
امید است صدای این زنگ جنرال دوستم را از خواب بیدار نموده تا به حرکت مردمی ،وراه اندازی قیام سراسری در شمال ،پروژه تروریستی غنی احمد زی وباداران مریکایی اش را برهم زده ومردم شمال را از دست این بلای وحشتناک نجات دهد!!
Advertisements