کسی که دیگران

را بچه خر می گوید!!! خودش کیست؟

 

هفده تن از هموطنان سیکهـ و هندوباور ما دیروز در جلال‌آباد قربانی حماقت رییس‌ جمهور غنی شدند.

غنی قبل از وقوع این حمله در سخنرانی‌اش گفته است که مشاوران امنیتی به او اجازه سفر به جلال‌آباد را به دلیل احتمال حمله نمی‌دادند، اما او به سفر به این شهر اصرار کرده است.
اشرف‌غنی باوجودی که از وقوع حمله آگاه بود، گروه‌های مردمی بدون تدابیر شدید امنیتی به ملاقات خواست و این فاجعه را به مردم تقدیم کرد.

نمایندگان هموطنان هندوباور و سیکهـ ما در حالیکه به طرف محل اقامت اشرف‌غنی در حرکت بودند آماج حمله انتحاری قرار گرفتند.
اندوه بزرگ و وصف‌ ناپذیری جامعه‌ی کوچک و مهربان سیک و هندوباور افغانستان را فرا گرفته است. اندوهی که ممکن است زنگ نابودی و فرار را برای همه آنان به صدا درآورد.

آنهایی که امروز قربانی شدند، بازمانده‌های هزاران خانواده‌ی بودند که در اثر تجاوز و غارت غاصبان زمین به سرزمین‌های دیگر آواره شده اند.
برای همدردی، کمک و دلجویی به خانواده‌های قربانیان این رویداد تلخ و سیاه آماده باشیم.
هندوباوران و سیک‌های افغانستان با گذشته‌ی طلایی و زیبای که در تاریخ افغانستان از خود بجا گذاشته اند، شایسته‌ی حمایت و مهربانی و برادری اند.

م وفایی

اشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهاراشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهار

اشرف غنی در ننگرهار