خلیل دلارام

غنی فهمیده که در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری با همان 4 فیصد رای سابقه ناپاک اش تنها باقی مانده و دیگر در کنار این نامرد کسی ایستاد نخواهد شد .
آنانی هم که با او باشند کسانی میباشند که جیره خواران رژیم منفور مزدوران بیگانه و یا وابسته به تفکرات شونیسم قومی خواهند بود.
این در حالیست که اقوام و ملیت های غیر پشتون از تک روی ها و قومگرایی های رژیم فاشیستی به تنگ آمده و از آن دوری کرده اند
غنی یک دیکتاتور مستبد و خفاشی است که از اثر خودکامگی ها و خودخواهی های سیلقوی اش معاون اول خود را تبعید و دگر اندیشان غیر پشتون را توسط سگ های زنجیری رژیم , مانند یون گلبدین اتمر استانکزی و استاندار اصلی کشور پیوسته تهدید و ترور میکند و در ضمن تظاهرات و همایشات عدالتخواهانه و حق طلبانه ی آنانرا با شلیک مرمی و سازماندهی حملات انتحاری و انفجارات پاسخ میدهد که این باعث گردیده تا 80 فیصد باشندگان بومی کشور یعنی فارسی‌زبانان با دولت قطع رابطه کنند.
اما !
شیوه‌های برخورد رژیم دست نشانده با تروریستان و آدمکشان حرفویی که همتباران و همزبانان آنان اند طوری دیگری ست :
فاشیستان ,تروریستان را عزیز و برادر خطاب نموده و برای رسیدگی به خواست ها و شروط آنان حاضر به هر نوع از خودگذری ها و فداکاری ها اند.
آتش بس یکجانبه , آمادگی برای تغییر قانون اساسی , رهایی زندانیان آنان از زندانها, توزیع و تسلیمی قدرت به گروه های تروریستی پشتون محور ,و حذف هویتی اقوام و ملیت های غیر افغانه همه اقداماتی اند که در مغایرت با منافع ملی و برای حفظ حاکمیت توتالیتاریستی و قرون وسطایی پشتونیستها در جریان بوده که چرخ تکامل و پیشرفت کشور را با کندی مواجه ساخته اند
عمل کرد های غنی و رژیم او بر بنیاد دسایس و معاملات مخفی توهم با جعلکاری ها و تقلبات گسترده آمیخته بوده که تشکیل یک دولت و قلمرو خالص پشتونی در صدر برنامه های آنان قرار دارند.
ولی این برنامه های ماجرجویانه و شوونیستی و اوضاع نابسامان کنونی دیری دوام نخواهند کرد .
تحرکات خاینانه فاشیستان آغازگر جنبش خود آگاهی اقوام و ملیت های تحت ستم در کشور گردیده که خواهان استقرار حاکمیت قانون و محو دایمی ساختار قدرت شؤونیزم قبیله و سلطه فکری غژدی نشینان در کشور و منطقه می باشند و این جنبش دادخواهانه اکنون با پشتکار و عرق ریزی فرزندان صدیق و نامور کشور با قوت تمام در حال رشد و شکل

گرفتن است که داکتر لطیف پدرام علمبردار این جنبش آزادیخواهانه میباشد . با حرمت خلیل دلارام.