ملک ستیز

روشن‌ترین پیام سیاست امروز در افغانستان:

«اگر پیوندی با تندروان قومی ندارید به کارزار سیاسی و قدرت راه نخواهی یافت. در غیر آن ترور فزیکی و شخصیتی در کمین است.»