!!…خان امرالله خان صالح را معاف بدارید

دکتر- صفوی

من ازتمامی دوستان وعزیزان خصوصا هموطنان قلم بدست خویش خواهش میکنم که وقت گرانبهای خودرا درمورد سخنان ونوشته های امرالله صالح ولو درهرموردیکه بوده باشد بیهوده ضایع نکنید وایشان را کاملا معاف بدارید ، زیرا ظرفیت اش همین است که است….. ، درحقیقت وی ماموریت اش ادا میکند ، اینکه وی دیریست مامور مزد بگیر اجنبی ها وحتی مامور رژیم موجود است واز همین طریق هم تمویل زندگی میگردد مطمین هستم که هیچ انسان عاقلی درمورد نباید شکی داشته باشد ، بلاخره وی مجبور ومکلف است مزدی را که درمقابل کارش برایش پرداخته میشود باید حلال مزد کند ، اما یک چیز بخوصی که وی را نظر به هم ردیفان اش ازهم متمایز میسازد ، آشکاربودن ماموریت اصلی اش ، و من شخصآ ازعریان بودن نوشته هایش که وابستگی اش را عملا بدون قید وشرط به اثبات میرساند تقدیر میکنم، به دلیل اینکه وقتی مامور بودن به اجنبی ها دراین کشور به یک فرهنگ ومسلک مقدس زیرنام ملی گرایی تبدیل شده است نباید دیگر چبز اضافی توقع داشت وسوال جدی هم نباید درمورد وجود داشته باشد .
اما بسیاری ها که به این وظیفه به اصطلاح مقدس ( جاسوس ) به این فرهنگ آغوشته اند وخودرا افشا نمیکند چون “خپک زیر بوریا” ده ها مراتبه زننده تر وخطرناکتر نظر به خان امرالله خان است.
ممکن است دوستانی پیدا شوند که به این نوشته کوتاه من موافق نباشند واعتراضی داشته باشند ..، ولی من که زاده این دیار هستم زمین ودرخت ودارایی این منطقه را خوب میدانم وبه منطقه هم بلد هستم … ولی من از این دوستان وحامیان اش یک سوال خیلی کوچکی دارم : امرالله صالح چند سالی است که بیکار است ؟ وچند توته زمین در وطن دارد که تکافوی خود وفامیل اش را بکند ؛ چه رسد به مصرف دفتر ومصارفات لشکر ” روند سبز”!!!!؟
بلاخره این همه مصارف روزانه از کجا تمویل میشود وسفر های خارجی اش را درنظر نمیگیریم. ؟؟؟؟ ، آثار علمی وسرمایه پدری هم به ارث نبرده است که بتواند تکافو کند..وووو؟؟؟؟؟
بلاخره ازکجا ؟
وقتی این همه نفی میگردد فقط دو منبع دیگر باقی میماند :

1- یا دارایی های امنیت ملی را به یغما برده است که امروز ممکن است دربخش های سرمایه گزاری کرده باشد…
2- ویاهم تمویل ازمنابع خارجی درمقابل وظایف سپرده شده…
راه سومی ومنبع دیگری قطعا وجود ندارد

Advertisements