اعتماد به غنی گلبدین و طالبان بمثابه ای نوشیدن جام پر از زهر است


طالبانی که تا دیروز عکس گرفتن را حرام می دانستند و‌مردم را بخاطر آن مجازات می کردند ، امروز در شهر ها با زنان و سربازان عکس های سلفی می‌گیرند و از سوی پشتونیستهای تروریست پروری که بانی تروریسم در کشور و در منطقه میباشند با انداختن دسته های گل در گردن های شان استقبال میشوند .
از قدیم اصول زرینی وجود دارد و شریعت اسلامی و قوانین موجود کشور نیز حکم می‌کنند که قاتلین مردم, خاینین ملی, جاسوسان کشور های بیگانه و گروه های که بر ضدمنافع ملی و بر ضد ارزش های انسانی و دینی ای کشور خود شورش و یاغیگری میکنند باید بدون درنگ و بدون تعلل نابود شوند و تعامل است که دولت های مسوول و پاسخگو از تمام امکانات و ریزرف های خود درین راستا استفاده میکنند.
اما در افغانستان چه میگذرد؟

 


شوونیستان قبیلوی قلمرو افغانستان را به پایگاه های امنی برای فعالیت های تخریبی گروه های تروریستی پشتون محور در منطقه تبدیل نموده و هیچگونه برنامه‌ای روشنی برای مبارزه با گروه های تروریستی ندارند .
فاشیستان حاکم در قدرت ,جنایتکاران جنگی و آدمکشان حرفوی را پیوسته برادر خطاب نموده زندانیان آنها را از بند رها میکنند و برای تقویه بنیه ای مالی و تسلیحاتی آنان شهرستان ها و پاسگاه های ارتش را عمدا بنفع آنان سقوط میدهند که خسارات و زیان های فراوانی تا حال به هموطنان بیدفاع ما وارد نموده اند
اعلام آتش‌بس مشکوک غنی با طالبان وحشی در روز های عید از سوی یک مزدور با مزدوران دیگری توهین بزرگی بخون های ریخته و یادآوری خاطرات پاک شهدای بود که در مبارزه با تروریسم جان های شیرین خود را از دست داده اند.
با وجوداینکه روزهای عید روز های خوشی و یک جشن گسترده ای مذهبی در کشور میباشند اما خانواده‌های زیادی به نسبت از دست دادن نزدیکان و عزیزان خویش در حملات انتحاری و انفجارات طالبان و یا در سنگر های نبرد درین روزها هنوز سوگوار و عزادار دارمیباشند که مارش و گشت و گذار طالبان و قاتلین فرزندان آنان در کوچه ها و چهارراهی های کابل و شهر های دیگر نمکی بود که از سوی پشتونیستها بر زخم های آنان پاشیده شد و بار دردها و رنج های آنان را سنگینتر ساخت.
در یک جامعه قانونمند و انسانی تروریستانی که تابوت های خون چکان نثار خانواده ها کنند هرگز سزاوار مکافات و امتیازدهی ها نیستند ولو به هر قوم زبان و قبیله ای که تعلق داشته باشند , بویژه گرفتن عکس های سلفی دستار بندی و تحفه دادن گل به آنانرا مردم توهین به خود و توهینی به انسانيت می شمارند.
اما در افغانستان برعکس جوامع بشری اتفاقاتی رخ میدهند که همه را حیرت زده ساخته است . پشتونیستها هم جنایت میکنند و هم یکدیگر را بدون بازخواست و پرسان میبخشند که متاسفانه روند مسوولیت پذیری و پاسخدهی افراد و قانونمند شدن جامعه را به عقب زده اند .
برخورد عقلانی و منطقی با ورود طالبان در شهر ها و شهرستان ها باید طوری میبود که نه با دسته های گل و نه با عکس های سلفی بلکه بمجرد داخل شدن این جناوران به شهر ها بویژه در کابل باید سنگ باران شده و از شهر ها رانده می شدند. با حرمت خلیل دلارام

 

Advertisements