محمد اسحاق ثنا 
عید
.عید است‌بیا تا لب خندان تو بوسم
زلفان سیه همچو شبستان تو بوسم‌
بوسیدن هر گوشه ای روی تو ضروریست
گر عید شود خال زنخدان تو بوسم
در‌خاک سیه دست زنی گل بفشانی‌
مادر‌تو بیا دست گل افشان تو بوسم
در عید روم سوی مزار شهدایت
میهن من آن خاک شهیدان تو بوسم
یک عده بخواهند (غنی) دور ز قدرت
پیشانی این عده عزیزان تو بوسم
یک روز ثنا میهن من سوی تو آیم
من آه کشان روی یتیمان تو بوسم
محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
۱۴/۰۶/۲۰۱۸

در رثای همسر مرحومم (سلیمه) ثنا
خاطرات ماندگار 
سلیمه‌ رفت و قلب من فگار است 
چون لاله خون چکان و داغدار است‌
تمام ویژه گی های خصال‌ اش 
به ذهن و خاطراتم ماندگار است 
ثمر‌ از باغ نیکی چید و کوچید
از این خوبی چی‌ گویم بیشمار است
زبانش‌ذکر حق تکرار‌ میکرد 
صفات دیگرش شب زنده‌ دار است
همه‌ اولاد او با علم و‌ دانش 
به فامیل‌ هر یکی با اعتبار است 
به‌ هم کردیم عمر زندگانی 
به جز نیکی چی گویم یاد گار است 
به جنت ده مکان مولای گیتی 
به لطف‌ ات عاصیان امیدوار است 
نه شب دارم‌ ثنا آرام و نی روز
میان سینه‌ ام گویی شرار است 
محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
Advertisements