پیام محترم میرکامور

به سردمداران رژیم فاسد

هموطنان شرافت مند، دوستان معزز وگرانقدر! من درین عید ی درپیشرو باتاسف وتاثر بنابردلایل فراوان ناامنی، شهادت روزافزون سربازان قهرمان، افزایش تلفات مردم ملکی اعم اززنان، مردان،اطفال وجوانان ناشی ازانفجار وانتهار وبی تفاوتی مسوولین امور امنیتی، بی مسوولیتی سران رژیم فاسد ودست نشانده ومزدوروبی تفاوتی نیروهای اشغال گرخارجی درراس امریکای ضدبشر وجهان خوارو جنایت پیشه پیام تبریکی بنابر ادامه تراژیدی ندارم. خویش رادرغم، اندوه وماتم هموطنان شریک میدانم. امابرای تمامی جنایت کاران دولتی( مافیا) وجنایت کاران غیردولتی، سردمداران رژیم فاسد ومتعفن، فساد پیشگان وجیره خواران وبه تمامی دشمنان قسم خورده مردم کشورم ونیروهای اشغال گرنفرین فرستاده اظهار انزجار می نمایم. ونیز می پرسم ارانهایکه سالهابه استشاره وهدایت بیگانگان گلو پاره می نمودند وعربده می کشیدند که: اهای مردم روسهاامده! کشور راکفر اشغال نموده، دین درخطر قرار گرفته، جهاد فرض است و…حال درکدام موش خانه لمیده اند وانهم تحت حمایت باداران شان باامکانات مالی انها!؟ نفرین به جهاد نامقدس تان! نفرین به مجاهد، طالب، داعش وحامیان شان!هموطنان داغدید ودرماتم نشسته! دراخیر یک خواهش دارم وان اینکه لطفابه جنایت کاران رای ندهید وبه هروسیله ممکن جلو تقلب ومهندیسی شدنش رابگیرید. وازموده رادوباره ازموده یک خطای تاریخی است درغیر ان مقصر خودما خواهیم بود ودربرابر قضاوت تاریخ ونسلهای اینده مسوول وسرافگنده. به امید اگاهی وهوشیاری ونه گفتن به جنایت کاران وفساد پیشگان!۱۲/ جون/ ۲۰۱۸