احمدولی مسعود در گفت وگو با شبکه آریانا نیوز:
دکتر غنی افکار طالبانی دارد و سالیان متمادی در دفاع از طالبان مقاله نوشته و شخن گفته است. ضدیت با مجاهدین در ذات اوست. حالا از نام قوم برای اجندای شخصی عمل می کند.’گزارشنامه افغانستان
Advertisements