احزاب سیاسی و سران قومی دراعتراض به سیاست های انتخاباتی دکترغنی در نظر دارند جلسه بزرگی را در کابل به راه بیاندازند. آن ها گفته اند که بحران انتخاباتی ۲۰۱۴ بازهم تکرار خواهد شد

گزارش نامه افغانستان.