توریالی خاوری

 


 

توریالی خاوری

آرشیف افغان فیلم در پرتگاه نابودی

مبرهن است که اشرف غنی احمد زی این غلام دست نشانده آمریکا ،تمام جغرافیای وطن را در خدمت امریکا-انکلیس واگذار نموده و همه معادن وسرزمین ثروت خیز مخدر را بی محابانه در خدمت آنها قرار داد وامروز مجری بزرگرترین پروژه های تروریستی آنها بوده وهمه روزه ملت را به قربانی میگیرد!

اشرف غنی این وایسرای آمریکا در کابل به این همه جنایات بسنده ننموده وتحت امر باردار وظیفه گرفته است تا ریشه ها وبنیاد های تاریخی و فرهنگی را نیز نابود نموده و زمینه اهداف استعمار را که همانا انهدام تاریخ و فرهنگ یک سرزمین است،مساعد گرداند؛

او در نظر دارد تحت عنوان شگرد های عوام‌فریبانه آرشیف افغان فیلم را برخلاف همه قوانین وموازین حقوقی به ارگ ریاست جمهوری انتقال داده و زمینه دستبرد به آثار تاریخی و فرهنگی کشور را بوجود آورد.
اقدام غنی احمدزی خیانت ملی تلقی شده و باید مورد استهزا قرار گیرد!!

***

آرشیف افغان فیلم در خدمت مریم غنی

اشرف غنی آرشیف افغان فیلم را بخاطر سهولت کار دخترش به ارگ ریاست جمهوری انتقال داد!
چندی قبل دختر آقای اشرف غنی به اسم مریم غنی که جوان لایق و تحصیل کرده است در ارتباط به دجتل سازی تاریخ سینما ، رادیو و تلویزیون در افغانستان و در ضمن کتلاگ سازی داشته های این سه نهاد به صورت مدرن مصاحبه ای داده بود. شما میتوانید این مصاحبه در از طریق گوگل بدست ارید. در عین حال او پروژه ای را برای دولت امریکا پیشنهاد کرده بود که با مصرف چندین ملیون دالر کار های یاد شده را انجام دهد. در مصاحبه به صراحت میگفت که بخاطر انجام این کار باید آرشیف ها در اختیارش باشند و به آن دسترسی داشته باشند. به هرحال مریم غنی به کابل آمد و میخواست این کار را شروع کند. یکی از روز ها کاروان موتر های که از سرک عبورمیکردند در یک سو تفاهم به مشکل با محافظین هوتل آریانا که اکثرا جوانان پنجشیر اند مواجه شد. در اثر آن حادثه اشرف غنی عصبانی شد و میخواست تمام محافظین را زندانی کند که امرکایی ها نگذاشتند و گفتند این محافظین هفده سال است که با ما کار می نمایند. اما پس از آن حادثه قوای محافظتی ارگ در تمام پوسته ها افراد خود را اضافه کردند که شما اگر درین وقت ها عبور کنید می بیید که در هر پوسته هم محافظین ارگ اند و هم محافظین امریکایی ها. در عین حال اشرف غنی رییس افغان فلم را که از تحصیل یافته گان مسلکی در شوروی سابق بود به اسم عارفی ولی از پنجشیر بود برطرف کرد. عارفی هیچ تعلقی به مجاهدین نداشت و از یک خانواده هنرپرور و هنرمند است که برادرش به اسم عارف کیهان یکی از آهنگ سازان مشهور کشور است. کنار زدن عارفی بخاطر مقاومت او در برابر تسلیمی آرشیف افغان فلم بود و در ضمن برادر زاده های او در وصف فارسی ترانه ساخته اند که اشرف غنی آنرا نمی پسندد. به هرحال روی این همه نزاکت ها و بخاطر اینکه پروژه چند ملیون دالری مریم غنی بیهوده نشود ویا لغو نگردد فیصله شد که آرشیف به ارگ انتقال یابد تا مریم جان با دور زدن از مقررات ، قوانین و چوکات های اداری افغانستان هرچه که دلش شد با آرشیف افغانستان انجام دهد. آین آرشیف تا امروز توانسته بود از گزند تهاجم شوروی ، بی نظمی های عصر مجاهدین و وحشت طالبان جان به سلامت ببرد. اما معلوم نیست که این آرشیف بتواند از پروژه مریم غنی و فساد عصر غنی جان به سلامت ببرد. لطفن این پیام را همگانی سازید تا مردم دلایل اصلی ماجرا را بدانند.
برگرفته از رخنمای صبور راحل