گروه تروریستی طالبان بعد از قتل بیش از ۵۰ مدافع جوان نیروهای امنیتی اعلام آتش بس در روز های عید کرده و دولت هم ازین اقدام طالبان استقبال کرد! بدترین اهانت تاریخی به مردم افغانستان این است که شماری از مردم در مطبوعات و شبکه های ارتباطی ازین اقدام تروریزم استقبال می کنند!!

گزارشنامه افغانستان