لطیف پدرام

تیم فاشیستی ارگ تحت ریاست اشرف غنی احمدزی، جناب علی احمد عثمانی وزیر دانشمند انرژی و آب را بر کنار کرد. از مدت ها قبل به این سو فاشیست ها متحد و یک پارچه علیه آقای عثمانی وارد کارزار شده بودند. تیم ارگ در یک کوشش نا فرجام چند ماه قبل سعی کرد با فراهم کردن زمینه استیضاح آقای عثمانی تقلا داشت او را ظاهرن با روش های قانونی بر کنار کند، اما آقای عثمانی با پاسخ های قوی و مستند که به مجلس نماینده گان ارایه کرد مجلس را قانع ساخت و دوباره با اکثریت آرا رای تایید گرفت و به کار خود ادامه داد. تیم ارگ این بار بر خلاف رای مجلس و بر خلاف قانون آقای عثمانی را سبک دوش کرد. ایستاده گی و مقاومت درخشان و شجاعانه ی آقای عثمانی در برابر تیم ارگ و شخص احمدزی بر سر زبان ها افتاد و خشم فاشیست ها را بیشتر از پیش شعله ور ساخت. با برکناری آقای عثمانی فاشیست ها آشکارا با مردم ما اعلام جنگ دادند.
به این فاشیست ها هشدار میدهیم اعمال غیر قانونی و قوم پرستانه ی آنها بی پاسخ نخواهد ماند و یقینن مردم ما با اعلام نفرت و انزجار خود نسبت به فاشیست ها از آقای عثمانی فرزند برومند خراسان زمین قدر دانی خواهند کرد.
عثمانی بیشتر از گذشته در قلب مردم ما جای خواهد گرفت.
درود و سلام بر عثمانی شجاع و مبارز!