اصل گلیم جمع دکتر غنی بوده است

مشارالیه نود فیصد قسم های خود را به جای آورده… فقط ده صد باقیست. قفل اندازی بر دروازه سپیدار!

گلیم جنرال دوستم را جمع کرد؛ گلیم عطا محمد نور را جمع کرد؛ گلیم رحمت الله نبیل را جمع کرد؛ گلیم جنرال شیراحمد وزیردفاع قبلی را جمع کرد؛ گلیم احمد ضیاء مسعود را جمع کرد؛ گلیم عثمانی را هم جمع کرد؛ فقط کاخ سپیدار مانده است که یک روز عبدالله فیشن کرده برود طرف قصه خانه سپیدار، پهره داران برچپک میله های تفنگ را به سوی پوز موتر نشانه بگیرند و بگویند که گلیم جمع شده و به غیر از این جا به هر جای دیگری که می خواهی بروی آزاد هستی! دستت هم تا لندن خلاص!
این آقا حتا گلیم گلیم جمع را جمع کرد.گزارشنامه افغانستان