سرنوشت خود را دست برخی آرایشگاران تسلیم نکنید

برخی ها رای می گیرند و برخی ها رای می دهند نه بخاطر سند فوق تحصیلی اش، نه بخاطر سواد و بینش سیاسی اش و نه بخاطر دانش حقوقی اش نه بخاطر کارکرد و عملکرد نیکش بلکه بخاطر اندام های سکسی شان رای می دهند و رای می گیرند.
برخی ها هم پول توزیع می کنند بلکه میروند برای این عملکرد انتخاباتی شان توجیه داشته باشند به عذر بدتر از گناه خود را مواجه می سازند.

من در زمان انتخابات مجلس نمایندگان به تلویزیون هری کار می کردم و مجری برنامه انتخاب شما بودم و خوب به یاد دارم که برخی از نامزدان که حالا نیز نماینده مردم هستند بخاطر پاسخ چند پرسش یک برنامه را تا پنچ بار ثبت می کردند که این میزان شعور، سواد و دانش آن ها را نشان می دهد.

از همه ی این موارد که بگذریم مردم هر روز به رسانه آسیا تماس می گیرند و می گرفتند که از عملکرد برخی وکلا شکایت کنند در حالکه خود برای این افراد رای داده اند.
می خواهم برای شهروندان هرات عنوان کنم که به اندام های جنسی رای ندهید تا بعد ها از عمکرد شان دست به دامن رسانه ها نشوید.

با تاسف فقر جنسی ممکن باعث شود که برخی ها به کرسی نمایندگان تکیه زنند و از اندام های سکسی شان رای بگیرند.
مردم نمایندگانی را سراغ دارند که عکس های شان را با فوتوشاپ فوق بالا در ایران چاپ کردند و چاپ می کنند تا به زیبای های که وجود ندارد رای بگیرند.

تعریف این ملت از پارلمان چه است؟
وظایف نماینده گان چه است؟
چه افرادی باید به عنوان نماینده انتخاب گردند؟
سرنوشت خود را دست برخی آرایشگاران تسلیم نکنید نگذارید هرات بیشتر از این و همچنان خانه ملت شرم سار گردد.

البته قابل تذکر میدانم که منظور از اندام های سکسی تصاویر فوتوشاپ شده ی است که بیشتر به ظاهر سازی اندام می پردازد برای فریب افکار و دیده های مردم آن و هم بخاطر رای.

طارق پیمان