پاکستان تحایف اش را پس گرفت

حوالی امروز حمله بزرگ انتحاری مقر جدید وزارت داخله
افغانستان را لرزاند ،وگروه انتحاری پس از انفجار در ورودی، داخل ساختمان گردیدند و حملات شانرا در داخل ساختمان آغاز کردند.
انگیزه ها:
درین هفته سه انکشاف جالب در مناسبات دو کشور اتفاق افتاد و پاکستان بیصبرانه به پاسخ این انکشاف پرداخت.
اخیرا دولت دست نشانده کابل باخم شدن در برابر پاکستان،یک هیئت را به اشتراک غلامان پاکستان در ترکیب ،اتمر،استانکزی وویس برمک به پاکستان فرستاد تا از آن کشور صلح را گدایی نموده و امنیت افغانستان را تامین دارد.فرستادن هیئت به دربار دشمن وتضرع صلح و امنیت خامی وشکستکی دپلماسی افغانستان را در اوج مداخلات پاکستان به نمایش گذاشت.

دوم ،دولت دست نشانده که کنترل خود را در اطراف کاخ ریاست جمهوری از دست داده است،اخیر با صدور اعلامیه بی معنی و مداخله گرانه تصمیم دولت پاکستان را مبنی بر ادغام قبایل سرحدی وآزاد پاکستان در جنب ایالت خیبر پختونخواه پاکستان محکوم نمود که باخشم دولتمردان پاکستان مواجه گردید.در حقیقت خون های دیورند در جاده های کابل باریدن گرفت.
سوم : وایسرای آمریکا در کابل اشرف غنی احمد زی در یک خبط دیپلماتیک قالین های سرخ را در برابر قدم‌های رییس ارتش پاکستان هموار ساخت واو را به کابل دعوت نمود. ناجناب اشرف غنی احمد زی تا سطح رییس ارتش پاکستان کمر خم کرد ودست به نیایش برد تا آن مقام بلند پرواز به کابل سرزده وطرح اشرف غنی را برای جابجایی عمال ومزدوران بیشتر پاکستان در نقاط کلیدی دولت ضد ملی بپذیرد!!
به پیشواز این عوامل امروز آی اس آی پاکستان ،تحایف جدیدی باپیام ویرانگر برای ساکنان کاخ وتیم جنایتکار آن ارسال داشت!!!توریالی خاوری
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++