!!…”رازهای های ناگفته ازدل کوه ” توره بوره”.
———————————————-
برگردان بفارسی – عطاصفوی
گفته میشود که برای اولین بار قطعات خاص ” کی جی بی” شوروی بخش گروپ ” کاسکاد ا” درسال 1980 طی یک عملیات گروپ خاص تونل توره بوره یعنی شهری را درزیر دامنه های کوهای سفید کوه مروط ولسوالی پیچیر واکام پیداکرده بودند , جاییکه امریکا درسال 2001 برای دستگیری وکشتن اسامه بن لادن این مرکز مستحکم را بمباران نمود. از سخنان افسران نظامیان اسبق شوروی معلوم میگردد که این مرکز درزیرکوهای سربه فلک کشیده سالیان درازی بالایش کار کرده اند زیرا مجهز باتمام آلات مدرن – طبی وتختیک وگدام های سلاح…. بوده است . ازگفتگوی این کارمندان اسبق کی جی بی چنین اثبات میگردد که امریکا ممکن است جزییات نقشه عملیات خویش را در این منطقه درسال 2001 باکمک روسها انجام داداه اند . البته بایک تفاوت کلی اینکه روسها این مرکز را در دو روز نبرد در کنترول خویش قرار دادند وموفق شوند این شهر زیر زمینی را تصرف کنند وتمام سلاح ومهمات مهم وصقیل شان را به کابل انتقال بدهند وبقیه اش را همان جا انفجار دادند وازتمامی اطاق این شهرک عکس برداری نمودند ؛ولی امریکا درسال 2001 طی 5 روز باتمام نیروی خویش وبا بمیاران بی 52 نتوانست موفق شود که دقیق بداند که درداخل این تون بعد از گزشت این سالها چه خبر است.. ؛ با اینکه اینکه کماندوی امریکا دیسانت شد ولی موفق نشدند؛ زبرا به اثر بمباران ها نقاط اصلی آسیب چدی دیده بود .
قابل یاد آوری میدانم که نظر به اعتراف این گروه خاص که گویا در ابتدا ازاین مرکز مستحکم مهمات اصلا آگاهی نداشتند وهدف شان گرفتن این مغاره نبوده زیرا این گروپ خاص کاسکادا برای وظیفه ویا عملیاتی خاص دیگری مستقیما که از مسکو به این منطقه وآنهم بخاطر جستجوی آزادی یک قوم که به وفادار به حکومت مرکزی بوده که توسط مخالفین انزمان که ده ها پیر وجوان را دراسارت قرار گرفته بودند اعزام شده بودند وحین عملیات بخاطررد یابی اسیر شدگان دراین منطقه به شلیک ومقاومت جدی روبرو شدند ومتوجه شدند که این همه مقاومت برای چی ؟ ومرکز مقاومت درکجاست ؟ ؟؟؟ و دقیقا شوروی ها دراین زدو خورد دوروزه تلفاتی بالای داشتند زیرا هرگز این منطقه برای شان نا آشنا ومشکل بود؛ اما درنهایت منطقه را تصرف نمودند واسیران هم آزاد شد.. جالب اینکه در این گزارش آمده است که این گروه ( کاسکادا) که بعدا به گروه” پرچم” نامگزاری شد بعد از خروج قطعات شوروی ؛ افغانستان را ترک نکردند ودر 6 زون با نام های مختلف دربین مردم فعالیت داشتند.
خلاصه اینکه ” اگر دیروز اینجا دراختیار القاعده بود ؛ امروز تحت نام دیگری دراختیارداعش است