امروز زیرسقف مشرانو جرگه این مسأله افشا شد که مغازه های فروش تذکره در خانه های بعضی از نماینده گان شورای ملی باز شده است. محمد علم ایزدیار معاون اول مشرانو جرگه به همین رابطه گفت:
“این مسئله به صورت جدی مطرح است و ما به رئیس کمیسیون می‌گوئیم که نظارت جدی کنند و امیدوار هستیم که توجه جدی داشته باشند هم در توزیع تذکره و هم در ثبت نام زیرا، این در آخر پیامد بسیار خطرناک برای مردم ما دارد، و نیز هفت جوزا برای پایان ثبت نام بسنده نیست حتا در مناطق امن، و امیدوار هستیم که این تاریخ تمدید شود.”
 گل احمد اعظمی عضو دیگر مشرانو جرگه درگفت وگو با رادیو آزادی گفت:
“چالش عمده نا امنی است به‌خصوص در ولایت‌های دور دست و نا امن، نقش زورمندان و گروپ‌های مافیایی که حتا مانع دموکراسی استند، چنان که فروش و خرید تذکره را شما نیز اشاره کردید خرید و فروش تذکره ادامه دارد.’گزارشنامه افغانستان
++++++++++++++++++++++++++++++++++
مطالب مرتبط

خبر مأیوس کننده

خبر می رسد که دولت کابل درهمکاری با گلبدین، فهرست افراد انتصابی خود به ولسی جرگه را پیشاپیش تهیه کرده است. بدین ترتیب، تیم غنی، بحران و تصادمات انتخاباتی دوش به دوش هم راه می روند گزارشنامه افغانستان.