لطیف پدرام: حکومت افغانستان برای خاموش کردن صدای عدالت خواهی مردم بدخشان، فیض آباد را بمباران کرد

سرنوشته کلیک نماید

دانلود