حادثه مهم؛ مذاکرات حامد کرزی با سفیر امریکا
امریکا با درک این که حکومت نسبتاً با ثبات، بدون کرزی، یک خواب است؛ پروندۀ کرزی را دو باره روی میز گذاشته است.
دو واقعه ای مهم در هفته جاری اتفاق افتاد که سناریو های نا نوشته ای تیم دکترغنی برای ابقا در قدرت ( از طریق به کارگیری هر نوع ممکنات و منکرات ملی) را باطل می کند. نخستین واقعه،  سرپیچی چهار مسئول ارشد کمیسیون انتخابات است که پرده از رویکرد های ضد ملی گروه دکتر غنی بر گرفتند. مورد دوم، نخستین ملاقات سفیر جدید امریکا با حامد کرزی در کابل است؛ ملاقاتی که بالاثر تقاضای شیخ السفرای کابل صورت گرفت. حتی گزارش اولیه مشعر است که امریکا به هدف مدیریت اوضاع رو به وخامت، پیشنهاد حمایت از کرزی داده است. ابعاد این حمایت مشخص نیست و کرزی نیز به آسانی آن را باور نخواهد کرد.
 این دو اتفاق، از همین حالا، وضع سیاسی کشور را قطعاً برخلاف محاسبات گروه وابسته به غنی تعریف می کند.
حامد کرزی، اکنون نه تنها رهبر یک شاخۀ لیبرال پشتون، بلکه بخشی از اتحاد منطقه ای به رهبری روسیه- ایران علیه حضور امریکا در افغانستان به حساب می آید.
سرگی لاوروف وزیرخارجه روسیه، ظرف شش ماه پسین، بار ها از مقامات امریکایی خواسته است که در رابطه با افغانستان، باید با روسیه و دیگر بازیگران منطقه ای حاضر به همکاری شود.
از جانب دیگر، به نظر می رسد که برگزاریهمه پسند انتخابات ولسی جرگه هم از نظر زمانی و هم از حیث سازوکار های لازمه ( که انجام نشده بلکه به عمد پیچیده ساخته شده) از دایرۀ امکان خارج شده است. گروه غنی اکنون خود را به فتح پیشاپیش نهاد های انتخاباتی آماده می کند تا انتخابات ریاست جمهوری را یا به نفع خود سازمان دهد؛ یا آن که به بهانه این که بحران سراسری امنیتی، مجال برگزاری «شفاف» انتخابات را نخواهد داد؛ زمینه مساعدی را برای استمرار حکومت به هم ریخته کنونی فراهم کند.
این زمینه چینی خطرناک، به عمد در جریاناست. امریکایی ها تشخیص کرده اند که تشکیل حکومتی که در آن، حامد کرزی در حاشیه نگهداشته شود، پر ریسک تر از آن است که یک فصل تازه معامله با حامد کرزی آغاز شود.
شرکای امریکایی این را می دانند که بازی های درون خانه گی غنی، امریکا را در مقیاسی بزرگ به درد سر می اندازد. پس تیمفوق العاده افراطی غنی از همین حالا باید آماده به کوچ کشی باشد. گلبدین، به ابقای سامانه ای از چند جا شکسته ای این حکومت کاری انجام داده نمی تواند. گلبدین، اگر خودش را بتواند بی خلل درکابل بیمه کند، کمال کرده است.گزارشنامه افغانستان.