اعلامیه
مورخ 29ثور1395ـشهرکابل
کابل نشینان نجیب،رییس جمهورغنی با اراده یی سود جویانه وتصمیم غیرقانونی وغیرعادلانه خویش بامعرفی یکی از هواداران یاکمپاینران ویااعضای خانواده اش به حیث سرپرست شهرداری کابل ازیک سوبه خواست برحق وقانونی شمابی اعتنایی نموده وازجانبی بطوراشکاراقانون اساسی افغانستان رانیز نقض نموده هست.کابلیان نجیب شمامیدانیدکه کابل تاریخی این مهمانخانه ای مردم نجیب افغانستان امروز بدلیل همینگونه برخوردهای غیرقانونی،غیرعادلانه وغیردموکراتیک زمامداران منفعت طلب بافاجعه مواجه میباشدکه حتازنده گی شش ملیون کابل نشینان نجیب ازلحاظ محیط زیستی باخطرجدی مواجه میباشد.درحالیکه زمامدارنظام دموکراتیک بعنوان خدمتگارمردم مکلف هست تادرتصمیم گیری به خواست مردم حرمت نمایداماباتاسف،اقایان غنی وعبدالله سران حکومت پنجاه،پنجاه که هیچگاهی برتعهدات شان صادقانه عمل نکرده اندپیوسته تلاش نموده اندتا کمپاینران ویااعضای خانواده های شانرادرکرسی ها نصب کنند.اقدام اخیررییس جمهورغنی دربرابرخواسته عادلانه وقانونی نهادخدمتگزاران کابل مبنی بربرگزاری انتخابات شاروالی برای انتخاب شهردارشایسته وکابل والاصل که حق مشروع کابلیان نجیب بوده ویاگزینش شهردارکابلی والاصل بطورمطلق غیردموکراتیک وخصمانه بوده،که نهادخدمتگزاران کابل درزمان نزدیک باحمایت ده هاهزارکابل نشینان نجیب بخاطردفاع ازحق کابلیان نجیب به اقدامات قانونی ومدنی متوصل میشوند.یقین داریم که اقشارمختلف،روشنفکران،سیاسیون،جوانان،زنان وروحانیون ازاقدام عدالتخواهانه نهادخدمتگزاران کابل دفاع وحمایت میکنند.
به ارزوی تحکیم دموکراسی وحاکمیت قانون
هیات رهبری نهادخدمتگزاران کابل