عبدالو کیل کوچی

مادر مظهر مهر ومحبت 

مادر بنا   و  مظهر   پید ا  یشم   تو یی

مادر ا ساس هستی  و آ سا یشم   تو یی

از  بود   تو ست  خلقت  انسان و آدمی

ا ند ر  میا ن  این  همه   آرامشم  تویی

حرف نخست زنده گی آموزه های تست

ر هکار  حرف  و  موهبه  دانشم تویی

چیزیکه بوده است مرا  در  تمام   عمر

لبخند   شا د  ما نه  و نواز شم    تویی

در قله    ها ی   پرخم اهداف  و  آرزو

نیروی   کا میا بی  و  پیما  یشم  تو یی

در عرصه  حماسه   پیروزی وشکست

پیروزیی  سرآ مد   رزما یشم    تو  یی

هر  چند  که  در ادای  خدمت مقصرم

اما  ا مید   و مرجع   بخشا  یشم  تویی

گر  در ره  تحقق  حر ف  تو    کمترم

اما   شفیق   رونق   افزا یشم     تویی

جنت  هنوز   در قد م  مادران کم است

 در  کهکشا ن   تجلی ی نیا یشم  تویی

بر من  تمام  عمر گرا میست  ما دران

در صدر ماندگار زمان  خواهشم  تویی 

بر  اهتز از   پر چم  آزاده  گا ن   قسم

کا  ند ر  جهان  طلیعه  پر تابشم  تویی

Advertisements