نظر به اطلاعات واصله ولايت فراه سقوط كرده و يا هم در حال سقوط است

كجاست تيكه داران سياست، دلالان دين، تيكنوكرات ﻫﺎى مزدور ديسانت شده طالبان نكتايى پوش ارگ، لرى ﻫﺎ و برى ﻫﺎ، حاميان افغانيت و اسلاميت؟ تا اين حالت افسر پوليس ملى را تماشا كنند كه در پنجه وحشى ترين جانوران روى زمين ( طالبان ) افتاده و با نگاه ترس، هراس و معصوميت بطرف چشمان طالب خون آشام درنده مينگرد و با مرگ و زندگى پنجه نرم ميكند! احتمالاً توسط ستوران درنده دريده شده و ديگر زنده نيست.

سيماى مرگ آلودش حيرانيست، ژست چشمانش در التماس زندگانيست و در گلو اش هزاران نفرين زندانيست !!!
از نظر عواطف انسانى و حالت روانى اين شخص كه داراى زن و فرزند با آرزو ﻫﺎى ناتمام ، در حال شكنجه و مرگ و زندگى مى باشد، نگاه ﻫﺎ و چهره نا اميدش بيانگران هزاران حرف است!

Latif Najimi

Advertisements