برخی وکیلان پروان در شهرستان بگرام، برای کسب رای، برای کوچی ها شناسنامه توزیع می کنند.

این وکیلان ماموران ثبت و احوال نفوس و عکاسان را، در مناطق کوچی نشین بگرام، مثل سه دوکان، باریک آب، چنزیی و سایر مناطق چادر نشین، برای توزیع شناسنامه استخدام نموده اند و این ماموران روزانه ده ها شناسنامه برای کوچی ها توزیع می کنند.

جالب و درد آور اینکه کوچی ها در دفتر ثبت و احوال نفوس بگرام ریشه ندارند، مگر به فرمایش وکیل صاحب، آنها به ریشه های قوم، دوست و رفیق های شان پیوند داده می شوند.

منابع می گویند در میان این کوچی ها افراد مجهول الهویت زیاد است که کسی از آنها شناختی ندارد، اما در بدل یک رای به وکیل معزز ما! شناسنامه بگرام به وی داده می شود.

باور بنده حقیر این است که شهرستان بگرام، دیری نگذرد که به دشت ارچی دوم مبدل شود.
و بحث اصلی ان اینکه، وقتی یک ادم برای رسیدن به کرسی، اجنی را بر مادر بزرگ (وطن) مسلط سازد، توقع ما از او چه خواهد بود؟

عبدالله دانش

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

پاکستانی ها از جده عربستان پاسپورت افغانی می گیرند

ﺩﺭ کنسولگری ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻩ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺷﺘﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﭘﺍﮐﺳﺘﺎنی ﮐﻩ ﭘﺍسپوﺭﺕ ﭘﺍﮐﺳﺘﺎنی ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﻮﺭﻡ ﺑﺪﻭﻥ تحقیق ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ پاسپورت ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ می ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﺭ ﺯﻣﺎنی ﺑﺪﯾﻧﺴﻮ ﺟﺮﯾﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻤﺎسی ﮐﻩ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺍﺭﻣﻨﺪﺍﻥ کنسولگری ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻩ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﯾﺷﺎﻥ چنین ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﮐﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻫﺎ ﭘﺍﮐﺳﺘﺎﻥﯽ ﮐﻩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺷﺘﻮﻥ می ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻧﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺑﺪﻝ ﭘﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﯾﮏ ﻓﻮﺭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﺩﺍﻡ تحقیقات ﮐﻩ ﺁﯾﺍ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻮﺭﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنی ﺍﺳﺖ ﯾﺍ ﭘﺍﮐﺳﺘﺎنی پاسپورت ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنی ﺩﺍﺩﻩ می ﺷﻮﺩ.

ﮐﺍﺭﻣﻨﺪ ﻣﺬﮐﻭﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﮐﻩ ﻫﻤﻪ می دانیم ﮐﻩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺬﮐﻭﺭ ﭘﺍﮐﺳﺘﺎنی ﻭ ﺍﺯ ﻗﻮﻡ ﭘﺷﺘﻮﻥ می ﺑﺎﺷﻨﺪ ولی ﺍﺟﺎﺯﻩ تحقیق ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯾﻡ. ﭼﻭﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺟﺎﯼ چنین ﮔﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻠﺖ چنین ﮐﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﮐﺛﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻗﻮﻡ ﭘﺷﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ است.

وی افزود: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﯾﻥ ﮐﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﮐﻩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺭﮒ ﻣﺪﯾﺭﯾﺕ می ﺷﻮﺩ ﺟﻨﺎﯾﺕ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻗﻮﺍﻡ غیر ﭘﺷﺘﻮﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ خیاﻧﺖ ﻣلی می ﺑﺎﺷﺪ.

حاسنات یکتاپرست
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

Advertisements