امید است روزی فرزندان میهنم پیروزی بر”فاشیزم پشتونیزم” راجشن بگیرند

————————————————————————-
دکتر صفوی
بعد از 18 سال تمام سه سال قبل از امروز سفری داشتم به روسیه ، دقیقآ روز های جشن افتخار غلبه یا پیروزی بر” فاشیرم هتلری” ( جنگ دوم جهانی 1941 الی 1945 ) که مصادف است به 9 می درسراسر روسیه خصوصآ درمسکو بود؛ ومن هم با استفاده از فرصت خودرا به نزدیک میدان سرخ رساندم . واقعا این مردم از پیروزی خویش افتخار میکردند ؛ جالب اینکه هریک کوشش میکردند که به این اشترک کنندگان و قهرمانا ن جنگ دوم جهانی که هرکدام شان تابرلین درسرنگونی فاشیزم هتلری دست داشتند که حالا این افراد یقینا اندک درقید حیات اند عکس بگیرند وشاخه گلی برای شان هدیه کنند ؛ صادقانه بگویم که من هم یک دسته گل تازه را به هرکدام اینها هدیه نمودم وصورتی گرفتم و امیدووارم روزی برسد که فرزندان صدیق این سرزمین دسته گلی را برای قهرمانان خویش که درشکست .وفروریختن کاخ ” فاشیزم پشتونیزم ” یا افغانیزم متعصب جاه طلب بازی کنند اهدا نمایند
Advertisements