فساد تا چه حد؟ اما با این فساد های ملیونی همچنان کنار حکومت وحدت ملی قدم می زند حکومتی که با فساد مبارزه می کند.
جزییات فساد در مورد پرونده فاروق وردک پخش شد.

کمیسیون حقیقت‌یاب (سیگار) بعد از بررسی اتهامات وارده بر فاروق وردک وزیر پیشین معارف که طی فرمانی از سوی رییس جمهور تاسیس شده بود جزییات فساد در این اداره را برملا ساخت. نادرخان کتوازی یک عضو این گروه، بخشی از این حیف و میل ها را نشر نموده اند که قرار ذیل می باشد:
1)

هفتاد درصد حیف و میل در یک‌هزار و یک‌صد میلیون دالر بودجه این وزارت (معادل به 770 ملیون دالر)
2)

چهار‌صد میلیون دالر اختلاس زیر‌نام “ظرفیت‌سازی”
3)

یک‌هزار و دوصد مشاور، که اکثر شان نزدیکان وزیر، فرزندان و نزدیکان نماینده ها، آشپز ها و راننده ها می باشند.
4)

هفتاد و پنج‌ هزار معلم خیالی (معاش هر معلم 13000 افغانی یا 215 دالر که ماهانه معادل می شود به “16,125,000” دالر
5)

سه‌ هزار و پنجصد مکتب های خیالی (در هر مکتب 21 معلم خیالی)
6)

حیف و میل شدن دوصد و هشتاد و هشت میلیون دالر زیر نام “چاپ کتاب های نو

طارق پیمان
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

Advertisements