نخستین گامی برای آرزوی های نیک و بزرگ
دکتر – صفوی
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم .
به تاریخ ۵ می ۲۰۱۸ برای اولین مراتبه همایش باشکوهی درکشور شاهی هالیند به اشتراک شماری از ازنخبه گان تاجیک ” افغانستانی” که از سراسر اروپا بخاطر تفکر ” تاجیک اندیشی” هویت خراسانی خویش دور هم جمع شده بودند دایر گردید بود ، بعد از بحث های طولانی ونظریات همه جانبه که درحقیقت به غنا مندی این گفتمان افزود ، تصمیم اتخاذ شد که یگ گروه کاری تشکیل گردد ، تا باشد روی یک مانفیست اقتصادی – سیاسی و فرهنگی .. ( خطوط کلی برنامه عمل تاجیکان ) البته با در نظر داشت تکمیل وتدوین مسوده قبلی اهداف دور ونزدیک را مشخص و کا ر را درزمینه آغاز نمایند. قابل یاد آوری میدانم درختم این همایش اعلامیه از طرف نخبگان تاجیک سراسر اروپا علیه روند تحمیلی شناسنامه های برقی که توسط این رژیم متعصب پوسیده قبیلوی آغاز گردیده است صادرگردید.
یقینا شما هموطنان عزیز را ازتصامیم این همایش و فعالیت های بعدی درجریان خواهیم گزاشت
+++++++++++++++++++++++++

اعلامیه همایش بزرگ نخبه گان تاجیک در اروپا
در مورد آغاز روند توزیع شناسنامه های برقی

شهر هارنهم، ۵ می ۲۰۱۸

اشتراک کننده گان همایش بزرگ نخبه گان تاجیک در اروپا که متشکل از شماری از سازمان ها و شخصیت های فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاجیک در کشورهای مختلف اروپایی است، روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را که اخیرا در ادامه سیاست های تمامیت خواهانه و هویت ستیزانه حکومت افغانستان، به منظور تحمیل هویت یک قوم بر سایر ملیت های این کشور و حذف تدریجی ارزشهای هویتی اقوام غیر افغان، به راه انداخته شده است، محکوم میکند و این اقدام تمامیت خواهانه را بر خلاف همگرایی ملی و ارزشهای زنده گی باهمی در یک جامعه چند قومی و در مغایرت با قانون توشیح شده شورای ملی میداند.
اشتراک کننده گان همایش بزرگ نخبه گان تاجیک بر این باور اند که یکسان سازی تحمیلی هویت ها سبب گسترش اختناق در کشور میشود. بناءْ از تمامی شهروندان افغانستان تقاضا میکنند که در واکنش به این اقدام حکومت، از گرفتن این شناسنامه ها خودداری ورزند تا حکومت افغانستان وادار به پذیرش ارزشهای دموکراتیک و توزیع شناسنامه های الکترونیکی در مطابقت به قانون توشیح شده سال ۱۳۹۳ شورای ملی کشور، گردد.

 

 

Advertisements