اگر تصاویر نشر شده از حادثه امروز وجدانی را در دهلیز های سیاست بیدار نسازد، جنازه سیاست در افغانستان بدست طالبان افتاده است.
به باورم این‌ها باید پاسخ گویند یا بروند:
۱. رییس امنیت!
چگونه مواد انفجاری با این مقدار زیاد و اثرگذاری کلان در زیر پوست شهر لانه کرده است؟
۲. وزیر داخله!
طرح استراتژی امنیتی شما چرا کارا نیست؟ بدیلی که امنیت را در محلات غیر نظامی تامین کند چیست؟
۳. فرمانده امنیت کابل!
چگونه دشمن وارد کمربند سبز می‌شود؟ آیا مزدورانی را که در میان شما با دشمن هم‌کاری می‌کنند، شناخته اید؟
زبون‌ترین رهبران سیاسی آنانی هستند که شهروندان از اشتباه شان به خون کشیده می‌شوند. پس بودن شما در کرسی‌های امنیتی زبون‌بودن شما را توجیه می‌کند.

Advertisements