میگل دیاز کانل” رییس شورایی دولتی (رییس جمهور) کیوبا انتخاب شد.

برگردان بفارسی – دکتر صفوی
وی درسال 1966 یعنی هفت سال بعد از انقلاب کیوبا متولد گردیده است. البته رشته اصلی اش انجینیر تخنیک الکترونی بوده وتا سطح درجه علمی پروفیسور نیز رسیده است.ولی برخلافت رشته اصلی به کار حزبی پرداخت ،وی از زینه ابتدایی سازمان اتحادیه جوانان کمونیستی آغاز کرد تا سطح رهبر دولت رسید. وقبلا معاون شورایی وزیران را به عده داشت که زمانی روال کاسنرو در این پست کار میکرد ؛ یعنی اینکه مگیل دیازجانشین کلاسیک راول کاسترو است.
میگل در اولین بیانیه خویش چنین اظهار نمود:
” برای ما مطلقآ واضع است وآنهای که میخواهند درکیوباکپیتالیزم (سرمایه داری) را بنآ نمایند جایی نخواهد بود ، تنها این حزب کمونیست است که تامین کننده وحدت ملی مردم درکیوبا میباشد ،کیوبا درمورد استقلالیت وحاکمیت خویش برای هیچ کسی امتیاز نخواهد داد وما هرگز زیر هیچ نوع فشار وتهدید نخواهیم رفت.
ولادیمیر پوتین طی یک صحبت تلفونی به آقایی میگیل وی را به این پست تبریک گفت ودرمورد مناسبات یک دیگر تبادل نظرنمودند.”
{قابل یاد آوری میدانم که آقای میگیل دوسال قبل طی یک سفر رسمی به مسکو همراه با هیات همراهان ملاقاتی با پوتین داشته بودند.}
منبع- ویستی