در ارمنستان پادشاه گردشی بوجود آمد

داکترعطا صفوی

” ده روزیکه ارمنستان را به لرزه درآورد”.
نخست وزیر ارمنستان آقایی سرکیسیان بعد از ده روز مقاومت مردمی زیر نام” انقلاب مخملی” امروزمجبور به استعفآ گردید . اینست : ” دخلک زور دخدایی زوردی” . رهبرمخالفین آقایی نیکول پاشینیان که خود عضو پارلمان ارمنستان است قدرت را به دست گرفت دولت جدید وکابینه موقت را اعلان نمود. درکشور ماقریب 20 سا ل تمام است که چند فروخته شده بی بنیاد ساحه زندگی را بالای مردم چنان تنگ ساخته اند که نفس کشیدن را برای شان غیر ممکن ساخته است و هرروز روز بدتر از دیروز برگلوی مردم فشار میدهند تا تحت هر شرایطی نابود گردند و همه را درگروگان گرفته اند وکوشش دارند هست بود ما را از ریشه نابود کنند …متاسفانه همه درسکوت اند.

Advertisements