عبدالوکیل کوچی

روز جهانی کارگر

 

بیا  که  تازه  نسیم  بهار کارگر است

بهشت  نعمت  دنیا  زکار کارگراست

تر قیات  جهان  از  زمین  تا  کیهان

ز  آفر ینش   پر افتخا ر کارگر است

اگر جهان   بیک  دهکده  شود  مانند

فنا وری  و  فرایند کار  کارگر است

مگوکه داس چکش رفت آمد انترنیت

همه زدانش واز ابتکار کار گر است

ویا  تراکم  سرمایه در جهان  امروز

همه غرامت محصول کارکارگراست

ز  برده  سازیُ  نو تا  دوام  استثمار

نبود   همد لییُ   پایدار  کارگر است

بپا    شوید  همه    کارگران   آزاده

که   اتحاد،  ره ماند گار کارگراست

پی  مبارزه   همد لی   و      آزادی

ترقیات  وعدالت  شعار کارگر است

خوش آنکه پرچم آزاده گی بلند شود

به برج پنجم کآنجا قرار کارگراست